onsdag 6. mai 2015

Tiltak mot barnefattigdom

Mens organiseringen av stat og kommune er slik at ansvar og myndighet følger noen klare sektorgrenser, er noen av de vanskeligste utfordringene vi skal løse slik at de ikke lar seg løse inne i en sektor eller innenfor et enkelt departements ansvarsområde.

Et eksempel på dette er det høye frafallet i videregående skole, som tilsynelatende handler om kvaliteten på videregående skoler, men der årsakene til frafall kan ligge langt tilbake i tid og helt andre steder enn i klasserommet, og der både tiltak for å hindre frafall og konsekvensene av et høyt frafall berører mange flere politikkområder.

Et annet slik eksempel er fattigdom blant barn, som har mange ulike årsaker, og der de tiltakene som må settes inn for å forebygge og redusere barnefattigdom går på tvers av politikkområder og berører mange departementer. Regjeringen har i dag lagt frem en ny strategi mot barnefattigdom som har denne sektorovergripende og helhetlige tilnærmingen, der 64 ulike konkrete tiltak er listet opp. Det er et resultat av det veldig godt samarbeid mellom flere departementer for å få frem en politikk som er både helhetlig og konkret.

Statsministeren sa dette om om årsaken til at det lages en slik strategi da den ble lansert av regjeringen sammen med Venstre og KrF tidligere i dag:

"Over 80 000 barn og deres familier sliter på grunn av lav inntekt. I hver norske skoleklasse er det i gjennomsnitt mer enn to barn som lever i fattige familier. Mange barn og unge opplever å falle utenfor samfunnet fordi de vokser opp i en familie med dårlig økonomi. Fattigdom er et sammensatt problem. Det er skambelagt, og et problem barn ofte skjuler for omgivelsene sine. Derfor lanserer vi i dag strategien Barn som lever i fattigdom. Dette er en viktig del av samarbeidsavtalen med KrF og Venstre. Vi ønsker at barn som vokser opp i fattige familier i Norge skal gis mer likeverdige muligheter. Dette er starten på et arbeid der innsatsen for fattige barn styrkes."

Hva der det så denne nye strategien mot barnefattigdom inneholder av konkrete tiltak? Jeg tenker vel at det aller viktigste er tiltakene som gjør at flere barn fra fattige familier har råd til å gå i barnehage og tiltakene som sørger for at flere barn med utfordringer får hjelp i skolen. En god skole er en skole som gir muligheter for alle. Da handler det om et systematisk arbeid mot mobbing, om at flere lærere tar videreutdanning, om flerfaglig samarbeid for å fange opp og gi et tilbud til utsatte barn i skolen og om tiltak for å redusere frafallet i videregående skole. Bare for å nevne noe.

Det ligger også noen viktige tiltak under Kommunal og moderniseringsdepartementets ansvarsområder og som handler om at nøkkelen til å klare seg økonomisk i hverdagen for mange er å ha en bolig man har råd til å bo i. Strategien mot barnefattigdom nevner både bostøtten (tiltak 8) som i dag går til 28 000 husstander med barn og økt ramme for tilskudd til utleieboliger (tiltak 12), en ordning som nå blir styrket med ytterligere 111 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett slik at kommunene kan tilby ytterligere 200 utleieboliger i 2015.

Her er hele dokumentet; Barn som lever i fattigdom.