mandag 11. mai 2015

Jernbanereform

Nok en stor reform av struktur, organisering og oppgavefordeling på et viktig samfunnsområde ble varslet mandag ettermiddag. Denne gangen handler det om en bedre organisering av jernbanen i Norge. Hovedprinsippene for hvordan dette skal foregå ble presentert av samferdselsminister Ketil Solvik Olsen, sammen med samferdselspolitikere fra Høyre, FrP, Venstre og KrF.

Det vil veldig snart bli lagt frem en stortingsmelding om jernbanereform. Hovedtrekkene i det som kommer er beskrevet i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet, som går igjennom de ulike elementene. En annen god beskrivelse av det som kommer til å bli lagt fram, og noen kunstige motargumenter som allerede er kommet, finnes på Ketil Solvik Olsens utmerkede blogg.under tittelen "Jernbanereformen - og kunstige motargument". Der oppsummerer han det som kommer til å bli lagt fram for stortinget i form av en oversiktlig liste over de konkrete grepene som blir gjort:
  • Staten skal fortsatt eie all jernbaneinfrastruktur.
  • Et overordnet jernbanedirektorat skal legge langsiktige planer for infrastruktur, bestille togtilbud og legge ut kjøring av strekninger på anbud. Direktoratet skal koordinere hele trafikktilbudet på norsk jernbane og samordning med annen kollektivtransport.
  • Et statlig infrastrukturforetak uavhengig av direktoratet skal drifte, vedlikeholde og bygge jernbaneinfrastruktur, som skinner, stasjoner og signalanlegg. Enheten skal forvalte all jernbaneeiendom i Norge.
  • Flere bygge-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver skal gradvis konkurranseutsettes. Anbud vil da bli lyst ut av infrastrukturforetaket.
  • NSB-eide Mantena, som driver verkstedstjenester på rullende materiell, skal bli et selvstendig selskap direkte underlagt Samferdselsdepartementet.
  • Det rullende materiellet – som lokomotiver, vogner og motorvogner – skal enten eies av Mantena eller infrastrukturforetaket. I dag eies det av operatører som NSB.
  • NSB skal videreføres som statlig transportselskap inne persontransport, buss og gods.
  • Flytoget skal kunne konkurrere på flere strekninger enn bare til og fra Gardermoen, på samme måte som andre togselskap.
  • Det skal opprettes et felles billettsystem for alle selskaper på norsk jernbane.
Det er for øvrig ikke nytt at det beskrives nye og bedre modeller for investeringer i og drift av jernbane i Norge. Samferdselsdepartementet har laget utredninger om mulighetene før, men de ble lagt i en skuff av den forrige regjeringen. Når har det vært jobbet videre med planene for å faktisk gjennomføre en stor strukturendring. Der skiller vi tydelig mellom forvaltningsoppgavene som legges til et jernbanedirektorat, eierskapet til jernbaneinfrastrukturen som legges til et statlig infrastrukturforetak, transport av passasjerer som vil bli løst av transportselskaper som konkurrerer om langsiktige avtaler med staten, slik det er gode erfaringer med på Gjøvikbanen i dag, og bygge-, drifts- og vedlikeholdsoppgaver på infrastrukturen som gradvis vil bli åpnet for mer konkurranse.