onsdag 27. mai 2015

Kommunereform i Troms, Ski og Hedmark

Det er travle tider for oss som reiser rundt på møter om kommunereform. Heldigvis må jeg si, for det skjer mye spennende akkurat nå. I løpet av litt over en uke har jeg vært i Oppland, Telemark og Troms på møter om kommunereform og i alle tre fylker er det mange kommuner som er godt i gang med utredninger og politiske diskusjoner.

Onsdag var jeg i Tromsø på et møte i regi av Fylkesmannen i Troms der alle kommunene i fylket deltok. Der fikk de blant annet gode råd fra de inviterte innlederne Erling Lae, fylkesmann i Vestfold og hans prosessleder for kommunereformen Petter Lodden om hvordan man arbeider for å få gode prosesser. Geografien er naturligvis veldig ulik i Troms og Vestfold, men kjennetegnet på en god politisk prosess lokalt er ikke nødvendigvis så forskjellig. Det handler blant annet om at store kommuner på være rause med de små og om at det er viktig å involvere bredt politisk, slik at det ikke bare er et ordførerprosjekt.

I Troms er det for øvrig flere spennende diskusjoner i gang mellom kommuner, blant annet er det hele syv kommuner på begge sider av grensen mellom Troms og Nordland som diskuterer sammenslåing.

Så gikk onsdagens reise videre til Ski kommune i Akershus der det var folkemøte om hvordan Ski kommune skal stille seg til kommunereformen. Høydepunktet på møtet var en ny og omfattende innbyggerundersøkelse som har målt både folks holdning til kommunesammenslåing, hvem de eventuelt vil slå seg sammen med og hvor de følger sterkest tilhørighet, om det er hjemstedet, Ski kommune, Follo, Akershus eller Oslo.

Kortversjonen er at det er langt flere som vil ha en sammenslåing enn som er mot, 49 mot 28 prosent. De klart mest populære sammenslåingsalternativene i Ski er med Ås og Oppegård, mens en stor storkommune i Follo har mindre oppslutning og sammenslåinger med Vestby, Frogn, Nesodden, Hobøl eller Oslo har langt mindre oppslutning. Tallene viser at folk føler en sterk tilhørighet til hjemsted, kommune og Follo-regionen, men en veldig svak tilhørighet til Akershus fylke. Men til tross for at den kommunale tilhørigheten i Ski er sterkere enn mange kanskje trodde på forhånd er det likevel slik at et stort flertall er åpne for sammenslåing med andre. Dette er for øvrig et område med til dels svært lite hensiktsmessige kommunegrenser, noe folk også har gitt klart uttrykk for i innbyggerundersøkelsen.

Torsdag går turen til Hedmark de fylkesmann Sigbjørn Johnsen samler kommunene til et møte som skal handle både om neste års kommuneøkonomi og om kommunereform. Det blir spennende å høre hvordan kommunene i Hedmark beskriver sine pågående diskusjoner og hvor langt de har kommet.