fredag 24. mai 2013

Mangel på kunnskapsarbeidere

Teknisk Ukeblad
Vi hører stadig påstander fra bransjeorganisasjoner og bedrifter om at Norge mangler kvalifisert arbeidskraft, og særlig ingeniører, it-folk og andre kunnskaps-arbeidere. Men er dette egentlig riktig? Og hvor mange mangler vi egentlig? Det mest presise svaret på dette finner vi i NAVs bedriftsundersøkelser som gjennomføres vår og høst (med litt ulik metode) og der et representativt utvalg virksomheter svarer.

Bedriftsundersøkelsen 2013 har nettopp kommet og inneholder mye interessant. Det ene hovedformålet med undersøkelsen er å kartlegge det udekkede behovet for arbeidskraft i Norge akkurat nå. Om behovene akkurat nå sier rapporten:

"Mangelen på arbeidskraft våren 2013 er estimert til 32 200 personer. Det er 4 500 færre enn på samme tid i fjor, og kan tyde på en noe lavere etterspørsel etter arbeidskraft i år. Helse- og sosialtjenester er næringen med størst mangel på arbeidskraft, og det gjelder spesielt for virksomheter i Nord-Norge. Bedriftene oppgir størst mangel på personer innen helse-, pleie- og omsorgsyrker, i alt 6 000 personer. Det mangler også 4 600 personer innen ingeniør- og IKT-fag."

Nå vil de som har fulgt med på disse bedriftsundersøkelsene fra NAV de siste årene se at tallet på ingeniører og it-folk som etterspørres er høyt fortsatt, men likevel noe del lavere enn i tidligere undersøkelser. Sannsynligvis er det flere årsaker til dette, og som har både med tilbud og etterspørsel å gjøre, men der det viktigste er at et arbeidsmarked nettopp er et marked der bedrifter prøver å tilpasse seg. Dels har de importert mer arbeidskraft til Norge der det er behov, noe som gjort at vi har en rekordhøy arbeidsinnvandring til Norge. Og dels, slik Knut Sunde beskriver i artikkelen i Teknisk Ukeblad, har de flyttet prosjekter og arbeidsoppgaver ut av Norge og til steder der det er bedre tilgang på arbeidskraft og lavere kostnader enn i Norge.

Det andre hovedformålet med NAVs bedriftsundersøkelse er å kartlegge det fremtidige behovet for arbeidskraft, både næringsvis og geografisk. I rapporten er det ulike grafer, tabeller og analyser som viser hvordan de ulike delene av næringslivet og offentlig sektor mener behovene deres vil utvikle seg i tiden fremover. Sammendraget i rapporten sier dette om de fremtidige behovene virksomhetene selv gir uttrykk for:

"25 prosent av virksomhetene venter å ha en høyere bemanning om ett år. Det er like mange som i fjorårets undersøkelse. 11 prosent venter å ha lavere bemanning. Dette gir en estimert sysselsettingsvekst i 2013 på 0,9 prosent, som er lavere enn sysselsettingsveksten de to foregående årene. Bedriftene innen eiendomsdrift, forretningsmessig og faglig tjenesteyting, samt i bergverksdrift og utvinning har høyest andel som venter sysselsettingsvekst. Også innen den oljerelaterte industrien er forventningene høye, mens annen industri har lave forventninger. Geografisk er det i Oslo og Hordaland at flest bedrifter venter å oppbemanne."

Når det gjelder de mer bransjevise kommentarene er det verdt å merke deg at helse- og omsorgsektoren er der det er størst knapphet på arbeidskraft. Sysselsettingen økte med 13 800 personer fra 2011 til 2012 og de oppgir at det mangler i alt 7000 personer i forhold til behovet, blant annet 2650 sykepleiere og 2450 helsefagarbeidere. Denne utfordringen vil øke i årene som kommer. Men det er interessant å se hvordan undervisningssektoren nå sliter stadig mer med å få tak i den arbeidskraften de har behov for. Bedriftsundersøkelsen sier:

"Undervisningsnæringen har en særlig høy andel virksomheter som har mislyktes med rekruttering på grunn av for få kvalifiserte søkere. 65 prosent av de som har mislyktes med å rekruttere arbeidskraftsvarer at de har måttet ansette noen med lavere eller annen formell kompetanse enn de søkte etter. Mangelen på arbeidskraft er estimert til 1 800 personer. Førskolelærere og grunnskolelærer utgjør brorparten av denne mangelen, men det er også mangel på yrkesfaglærere og universitets‑ og høyskolelektorer/-lærere."

At det foregår en kamp om de kloke hodene er derfor ikke bare en talemåte. Det er en høyst konkret del av hverdagen for virksomhetene som er på jakt etter nye ansatte. Og det er verdt å merke seg at det til tross for rekordhøy arbeidsinnvandring fremdeles er et stort udekket behov for kunnskapsarbeidere, både i privat og offentlig sektor.