tirsdag 30. juli 2019

Mer godstransport på sjøen

Mer gods enn før blir fraktet på sjøen. I alt ble noe over 215 millioner tonn gods lastet og losset i norske havner i 2018. Det er 2,2 prosent mer enn i 2017. De siste fem årene har godsmengden over havnene økt med 7,5 prosent. Det viser nye tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som er omtalt på nettsidene deres. De skriver også at:

"Rundt to tredeler av godset var på vei til eller fra en utenlandsk havn, mens en tredel ble fraktet innenriks i Norge eller til/fra norsk kontinentalsokkel, viser statistikken godstransport på kysten. De siste fem årene har utenlandsvolumet av gods over norske havner økt med nærmere 15 prosent. Innenriksvolumet har derimot vært tilnærmet uendret."

Hvilke havner var det så som var størst i 2018? Fordi dette handler om varer og varevolum, er både våtbulk- og tørrbulktransport dominerer stort, er det kanskje ikke så overraskende at havner på vestlandet med transport knyttet til offshorevirksomhet som er aller størst. SSB skriver:

"Havneanleggene i Bergen og Omland sto alene for mer enn 20 prosent av den samlede godsmengden i 2018, hovedsakelig som følge av lasting av råolje og petroleumsprodukter til utlandet. Til sammenligning bidro utskiping av malm til at Narvik sto for like under 10 prosent av den samlede lastingen og lossingen i 2018. Deretter fulgte havneanleggene som rapporterer under Porsgrunn, Haugesund og Tønsberg med rundt 5 prosent av godsmengden over norske havner hver."

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar