mandag 15. juli 2019

Stimulab støtter 7 nye offentlige innovasjonsprosjekter

På Difis nettsider kan man lese om flere nye innovasjonsprosjekter som vil få støtte gjennom StimuLab, et virkemiddel for innovasjon i offentlig sektor. I denne tildelingsrunden er det syv prosjekter som skal motta i alt 18 millioner kroner.

Hensikten med StimuLab er å støtte og stimulere brukerorientert nyskaping i stat og kommune gjennom bruk av tjenestedesign, testing og eksperimentering. Ordningen skal styrke innovasjonskapasiteten i offentlig sektor, både ved å støtte konkrete innovasjonsprosjekter, og bidra til kompetanseheving og erfaringsspredning på tvers. Difi skriver dette om de prosjektene som har nådd opp i konkuransen om tildelingen:

"Difi velger ut prosjektene, som får både økonomisk støtte (til sammen 18,8 millioner) og faglig veiledning. Prosjektene som er valgt ut var i hard konkurranse med 31 andre statlige og kommunale innovasjonsprosjekter. Avdelingsdirektør Grete Orderud er glad for det store engasjementet. – Stadig flere offentlige virksomheter vil eksperimentere med og utforske utfordringer de står fast i. StimuLabs metode bidrar til en åpen tilnærming tidlig i prosessen. På den måten kan problemstillingen og behovene bli ordentlig forstått før virksomhetene velger en løsning, for eksempel når det gjelder digitalisering, sier Grete Orderud."

Nettsiden til Difi omtaler også kort hvilke virksomheter og prosjekter som får støtte. Det er mye spennende og ganske ulike prosjekter. Blant annet vil NAV sentralt sammen med nye NAV-kontor i sammenslåtte kommuner jobbe med hvordan dette kan bidra til mer helhetlige og brukerorienterte tjenester. 

Arkivverket skal jobbe med det de kaller "innebygget arkivering", der systemene i større grad designes for å automatisk fange opp det som er arkivverdig, i en tide med helt andre kommunikasjonsløsninger enn da dagens lovverk og løsninger ble laget. St. Olavs hospital vil sammen med Helse Midt-Norge og andre sykehus i denne regionen se på hvordan medisinsk avstandsoppfølging kan bidra til å endre måten pasienter følges opp på, blant annet ved å ta i bruk ny teknologi. 

Brønnøysundregistrene skal sammen med NAV Lillestrøm, NAV Viken og nye Lillestrøm kommune utvikle en mer helhetlig tjeneste for å identifisere og forebygge økonomiske problemer. Bærum kommune skal med utgangspunkt i sin pleie- og omsorgssektor jobbe med hvordan bedre brukermedvirkning og samhandling i kommunale byggeprosjekter skal bidra til at byggene som bygges fyller faktiske behov og krav for fremtiden.

Bydel Nordre Aker i Oslo skal gå arbeide med temaet utenforskap og se på hvordan bydelen kan bidra til å forebygge at flere faller utenfor fremfor å reparere problemer i etterkant. Og Helsedirektoratet skal sammen med e-helsedirektoratet utforske hvordan et system med en nasjonal digital behandlingsplan, på tvers av ulike helsetjenester, kan bidra til både bedre kvalitet i behandlingen og bedre medvirkning fra pasientene.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar