torsdag 26. mai 2016

Kraftig vekst i årsverk i helse og omsorg

Statistisk Sentralbyrå har nettopp gitt ut en ny rapport som forteller hvordan antall årsverk i helse- og omsorgssektoren har utviklet seg fra år 2000 og frem til 2014. Vi kan trygt si at dette har vært den store vekstnæringen i Norge. I 2014 jobbet var det hele 334 000 årsverk i helse- og omsorg i Norge, en oppgang på 100 000 siden år 2000. Dette er en sterkere vekst enn det som kan forklares ut fra antall eldre. I rapporten står det:

"Slik helse- og sosialtjenestene er avgrenset i rapporten var den samlede bruken av arbeidskraft i 2014 på 334 000 årsverk, en økning på nærmere 100 000 siden år 2000. Den årlige veksten ser imidlertid ut til å ha avtatt noe mot slutten av perioden. Målt i antall årsverk har økningen vært størst innenfor pleie- og omsorgstjenestene. Dette er også det største aktivitetsområdet. Foruten moderat vekst i tallet på eldre skyldes en god del av økningen økte brukertilbøyeligheter og økt ressursbruk per bruker. Dette gjelder blant annet tjenester knyttet til unge funksjonshemmede og psykisk helsearbeid."

Og så er det naturligvis også interessant å grave litt dypere i disse tallene og se på hvilke yrkesgrupper som er størst og hvilke som vokser mest. Når statistisk sentralbyrå omtaler sektoren som helse- og sosialtjenester er det fordi det ikke bare er med de yrkene som dominerer i statlige sykehus og kommunal eldreomsorg her, men også vernepleiere, sosionomer, barnevernspedagoger, tannpleiere og psykologer, slik at hele bredden i sosialtjenestene også er med.

På side 29 i rapporten er det en fin oversikt over antall årsverk i de ulike gruppene, og hvordan veksten har vært siden 2000. Det er flest sykepleiere, totalt 84 000, en vekst på 50 prosent siden 2000. Deretter kommer helsefagarbeidere, en gruppe med fagutdanning fra videregående skole, med 70 000 årsverk totalt og en vekst på 21 prosent. Det er 25 000 leger, en vekst på 52 prosent. Men ut fra tallene kan vi også se at det foregår en ytterligere spesialisering i helse- og sosialtjenestene, med tilhørende lengre og mer spesialisert utdanning. Selv om disse tre store yrkesgruppene, sykepleiere, helsefagarbeidere og leger, har vokst mye er den prosentvis sterkeste veksten blant vernepleiere med 133 prosent, barnevernspedagoger 124 prosent, radiografer 112 prosent og ergoterapeuter 106 prosent. Det er dessuten 96 prosent flere sosionomer enn det var i 2000 og 71 prosent flere psykologer.

Rapporten tar også for seg de fremskrivningene som ble laget i 2002 om hvor mange årsverk man trodde det ville være i helse- og omsorgssektoren i 2015, og slår fast at veksten har vært enda sterkere enn den nokså kraftige veksten man regnet med den gang. Hvordan har det så vært mulig å finne disse ekstra ansatte, slik at det ikke har blitt bemanningsproblemer? I tillegg til at vi utdanner stadig flere til disse yrkene er en viktig del av svaret i følge Statistisk sentralbyrå økt innvandring:

"Uten en betydelig økning i tilstrømmingen av innvandrere utdannet som lege eller sykepleier siden 2005, ville norsk helsevesen trolig ha hatt klart større bemanningsproblemer enn det som er observert så langt. Innvandring har også bidratt til å dekke etterspørselen etter helsefagarbeidere med utdanning på videregående nivå. Det har vært sviktende oppslutning om denne utdanningen samtidig som mange med slik utdanning nærmer seg pensjonsalderen."