tirsdag 10. mai 2016

Grønn omstilling og digitalisering

I dag åpnet Erna Solberg den andre av tre omstillingskonferanser regjeringen er vertskap for, Temaet denne gangen var digitaliseringens bidrag til omstilling i næringslivet og samfunnet generelt og til grønn omstilling spesielt. Det ble en fin konferanse med mange gode innledninger og paneldiskusjoner der diskusjonene på en imponerende måte hoppet mellom de store globale vekst- og klimautfordringene, til de helt konkrete eksemplene på nye løsninger.

Men hva er denne koblingen mellom digitalisering og grønn omstilling?  Jan Tore Sanner formulerte det slik da han innledet om regjeringens digitale agenda:

"Jeg tror det er to grunner til at dette henger tett sammen, og som har med hva digitalisering egentlig er: For det første handler digitalisering om å utnytte ressursene bedre, både arbeidskraften, kunnskapsressursene og naturressursene. Vi automatiserer og digitaliserer for å få mer ut av det vi setter inn. Vi frigjør arbeidskraft fra kjedelige rutinejobber, vi setter sammen data på nye måter og får mer kunnskap og vi finner smarte måter å utnytte ledig kapasitet. Vi bruker selvbetjeningsløsninger i stedet for å reise til et kontor. Alt dette er bra for miljøet.

Men for det andre så er informasjons og kommunikasjonsteknologi også noe mer enn å gjøre ting litt raskere enn før. Teknologien gjør det mulig å løse oppgavene på helt andre måter  – «utenfor boksen» - som man ofte sier. Vi sender digital post i stedet for papirpost. Vi «avmaterialiserer» samfunnet ved at vi ikke trenger videokasetter, CDer og DVDer for å flytte film og musikk. Vi kjøper ikke fysiske t-banebilletter og månedskort lenger, de er på mobiltelefonen. Hver eneste dag kommer det nye nettsteder og apper som prøver å overbevise folk om at ting kan gjøres på helt andre måter enn før. Noen av disse ideene var ikke så geniale som gründeren trodde, men tusenvis av nye bedrifter vil bli skapt fordi digitaliseringen gjør det mulig å løse oppgaver på andre måter enn før – og bidra positivt til det grønne skiftet samtidig."


Disse to perspektivet på hva IKT og digitalisering kan bidra med i det grønne skiftet var med videre utover dagen også, både i de større analysene av hvor vi må sette inn innsatsen, men også i form av at innlederne nevnte en rekke konkrete eksempler på smarte innovasjoner som gjør at vi får tilgang til tjenester og løst oppgaver på helt nye måter.

Et spørsmål som selvfølgelig også kommer opp og må besvares i en slik sammenheng er hva offentlig sektor selv gjør for å forenkle og fornye, og hvordan offentlig sektor legger til rette for at digitale verktøy han drive frem bedre ressursutnyttelse, bedre tjenester og bedre helhetsløsninger når vi for eksempel skal håndtere byutvikling- og vekstutfordringer. Her pekte Jan Tore Sanner på for sterk sektorisering som en av de store utfordringene vi må bli flinkere til å ta utfordre, både i offentlig og privat sektor, Sektoriseringen kommer i veien for mer innovative løsninger:

"En felles utfordring for klimapolitikken og digitaliseringen handler om overdreven sektorisering. At alt skal løses ved at vi går inn med liv og lyst i hver enkelt sektor: energipolitikken, samferdselspolitikken, boligpolitikken, eldreomsorgen, og prøver så godt vi klarer å finne gode svar for hvert enkelt område. Men ofte ligger svaret i å løfte blikket og finne løsninger på tvers av sektorene, ja innovasjon skjer gjerne når folk med ulike kunnskaper og erfaringer møtes og heter ideer fra andre områder enn det de kan fra før. Dere kjenner dette fra næringslivet også: Når byggenæringen, energibransjen, ikt-næringen og samferdsselssektoren planlegger fremtiden hver for seg blir ikke løsningene så smarte. De smarte og miljøvennlige byene som skal håndtere fremtidens vekstutfordringer, transportutfordringer, eldrebølge og klimautfordringer bli mye smartere når vi ikke begynner med å tenke på hvilke sektor eller bransje vi tilhører, men hvilket problem vi skal løse."

Bilder fra dagens konferansen er her på KMDs Flickr-sider.