tirsdag 18. august 2009

Venstres 15 punkter for et nyskapende Norge

Jeg ble akkurat gjort oppmerksom på at Venstre har lagt fram en 15-punkts plan for et nyskapende Norge. Tiltakene handler om, slik man har lært seg til å forvente fra Venstre, små bedrifter, gründere, nyskaping og innovasjon. Bra temaer som burde få mer plass i valgkampen.

Det er dessuten ganske bra timing å legge dette fram ved staten av NHOs Småtinget som starter i kveld og fortsetter med partidebatter og møter mellom politikere og bedrifter i hele morgen. Man finner en tosiders utgave av dette utspillet her i et tekstdokument.

Kortversjonen av de 15 punktene til Venstre er slik:

1. Rett til bunnfradrag for selvstendig næringsdrivende.

2. Innføring av en KapitalFUNN-ordning (”Business Angels”)
3. Økte og mer miljøvennlige avskrivningssatser.

4. Reduksjon av trygdeavgift for selvstendig næringsdrivende.

5. Bedre sosiale rettigheter for selvstendig næringsdrivende
6. Lettelser/betinget fritak i arveavgiften ved generasjonsskifte i familieeide bedrifter.

7. Egen (og forenklet) aksjelov for de minste bedriftene.
8. Reduksjon i gebyrene til Brønnøysundregistrene.

9. Økte fribeløp ved ansattes kjøp av aksjer i egen bedrift.

10. Fjerne arbeidsgiveravgiften for lærlinger.

11. Gjeninnføre støtte til ulønnet forskningsinnsats i SkatteFUNN
12. Øke samtlige beløpsgrenser og timegrenser i SkatteFUNN-ordningen.

13. Opprette et eget halvstatlig investeringsselskap Klimatek for investering i og utvikling av klimateknologi.

14. Oppdeling av Innovasjon Norge for å sikre knoppskyting og utvikling av nye bærekraftige bedrifter i hele landet, uansett postadresse.

15. Et mer fleksibelt arbeidsliv

Jeg synes generelt at dette er meget bra tiltak. Flere av tiltakene har som mål å styrke sikkerhetsnettet for gründere som vil ta risiko og satse på å starte bedrift. Noen forslag er forenklingstiltak for å redusere rapporteringskrav og skjemavelde. Og noe er fornuftige tiltak for å gi virkemidlene som støtter utvikling av kunnskapsbasert næringsliv en mer moderne innretning. Det gjelder for eksempel forslaget om å skille innovasjonspolitikk og distriktspolitikk ved å dele Innovasjon Norge.

Og så er jeg spesielt glad for at Venstre vil bruke insentiver som spiller på lag med markedet og fremmer privat eierskap i småbedrifter. Det gjelder for eksempel forslaget som en KapitalFUNN-ordning, et skatteinsentiv for privatpersoners investeringer i små oppstartsselskaper som gjerne er helt avhengige av midler fra såkalte "Business Angels" (også kalt "family, fools and friends") i en veldig tidlig fase. På samme måte vil forslagene om å styrke SkatteFunn øke bedriftens mulighet til å satse mer på forskning og innovasjon.

Det er også klokt å utforme avskrivningsregler for investeringer i ny teknologi slik at de fremmer miljøinvesteringer. Når bygningsmassen i Norge står for en stor del av energibruken og bedre teknologi finnes, er det jo et viktig poeng at vi må finne bedre mekanismer for å fremme miljøriktige investeringer. Dette er bra for miljøet, bra for de som eier produksjonsanlegg og bygg, og bra for de som utvikler ny miljøteknologi.

Derfor skal Venstre ha ros for å bruke valgkampen til å fremme konkrete tiltak for å styrke nyskaping og innovasjon i privat sektor.

1 kommentar :

  1. All honnør til Venstre for å ta tak i innovasjonspolitikken! Jeg liker spesielt forslaget om å dele Innovasjon Norge i to - et godt og konkret forslag for å løse et ganske så innlysende problem. Dessverre virker det ikke som sterkere innovasjonsfokus er førsteprioritet for flesteparten av landets velgere. Redd utspillene drukner i andre og mer populære/tabloide temaer...

    SvarSlett