tirsdag 1. september 2015

Stor satsing på marin forskning

Havet har alltid betydd mye for Norge, både som transportåre lokalt og globalt, og som en gave fra naturen der vi har kunnet fiske og hente ut andre ressurser. Det som imidlertid er overraskende for mange er at havet sannsynligvis vil bety enda mer for Norge i fremtiden, i hvert fall hvis vi klarer å ta en verdensledende rolle og utvikle den kunnskapen som kreves når nye muligheter skal utforskes og utnyttes.

Hvordan kan det være slik i en tid der tjenestenæringer og kunnskapsnæringer tar en stadig større rolle at vi skal leve av ressursene i havet? Tilhører ikke det en annen tid? Svaret er at nøkkelen til å løse mange av de utfordringene verden står overfor, nok mat og sunnere mat til en stadig større befolkning, mer og renere energi og nye og bedre legemidler, bare for å nevne noe, i økende grad finnes i havet, Derfor var forskning på marine ressurser og andre ting som har med havet å gjøre en av seks langsiktige prioriteringer i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning 2015-24 som kom i fjor.

Men også de seks hovedområdene må konkretiseres og tildeles ressurser for at det virkelig skal bli noen satsing. Og tirsdag la statsminister Erna Solberg og fiskeriminister Elisabeth Aspaker frem det regjeringen har kalt en Masterplan for marin forskning, en handlingsplan som beskriver satsingsområder og virkemidler. I kapitlet om marine vekstmuligheter i planen står det at::

"Potensialet for vekst- og verdiskaping i marin sektor er betydelig. Det gjelder innen fiskeri, havbruk, sjømatindustri og andre næringer basert på ressursene i havet. Og i tillegg kommer de mange virksomhetene som leverer teknologi og tjenester til de marine næringene. Rapporten Verdiskaping basert på produktive hav i 20505 anslår at omsetningen i marin sektor kan seksdobles innen år 2050, dersom visse premisser er på plass. En av disse premissene er investering i forskning og utvikling. En annen premiss er globale og nasjonale utviklingstrekk som skaper økt etterspørsel."

Og vidrere om nye muligheter for næringsutvikling står det at:

"Forskning og innovasjoner gjør det mulig å bruke råstoffet fra havet på nye måter. Det gjelder særlig forskning innen moderne bioteknologi og nyskapinger i den industrielle prosessteknologien. Det er også store muligheter for å utvikle nye næringer basert på marint råstoff innen bioenergi, industrikjemikalier, bioplast, næringsmidler, helsekost, dyrefôr, farmasøytiske produkter m.m."

Samtidig med offentliggjøringen av denne handlingsplanen for marin forskning tirsdag kom også nyheten om at regjeringen i neste års statsbudsjett vil bruke 170 millioner kroner på å utvikle den forskningsinfrastrukturen som trengs for å ha miljøer som er verdensledende innen marin forskning, blant annet vil pengene gå til oppgradering av forskningsfartøyene våre.