lørdag 12. september 2015

Samarbeid mellom frivillige og kommuner

Årets valg er et kommune- og fylkestingsvalg. Vi skal velge folkevalgte som skal ta seg av noen av de viktigste oppgavene og tjenestene vi er avhengige av og benytter oss av som lokalbefolkning: skole, eldreomsorg, barnehager, arealplanlegging, boligbygging, kultur og næringutvikling. Da er det viktig å vite hvordan de ulike partiene vil løse disse oppgavene, og hvem de vil samarbeide med for å få jobben gjort.

Regjeringen er opptatt av å støtte opp om de kommunene og kommunepolitikerne som ønsker å trekke frivillige organisasjoner inn i arbeidet med å skape bedre tjenester i kommunene. Frivillig sektor har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av velferdssamfunnet vårt. Frivillige organisasjoner har ofte gått foran, og de har noen ganger tatt ansvar der offentlige velferdstilbud mangler. Det var for eksempel frivillig sektor som etablerte de første helsestasjonene tidlig i forrige århundre, mens det først seksti år senere, i 1972, ble vedtatt en lov om helsestasjoner som gjorde dette til et kommunalt ansvar.

I dag ser vi i mange kommuner en vekst i sosialt entreprenørskap som kombinerer det å løse samfunnsmessige utfordringer med en entreprenørskapsånd som får frem nye og innovative måter å løse vanskelige utfordringer på, noen ganger ved å koble fagkompetanse og tjenester på tvers av tradisjonelle sektorer og fagområder. Samarbeidet med frivillig sektor er viktig fordi det gir mer mangfold og bedre kvalitet i velferdstilbudet.

For å vise hvordan kommunene og frivillige kan jobbe godt sammen og inspirere til enda mer samarbeid i fremtiden, har regjeringen laget et inspirasjonshefte som blant annet trekker frem gode eksempler på kommuner som har løftet tilbudet til innbyggerne ved å samarbeide med frivillige; Leksehjelp i Oslo-skolen, arbeid mot banefattigdom i Drammen, samarbeid om å løse helse- og omsorgsoppgaver i Arendal, samarbeid om å løse sikkerhets og beredskapsoppgaver i Skien og Surnadal. Eksemplene viser at det er mulig å få gode resultater sammen både i store og midre kommuner.

Inspirasjonsheftet har også en veiledningdel som forklarer hvorfor og hvordan det er viktig å følge regelverket for offentlige anskaffelser og en del der det er tatt med helt konkrete avtaler som er skrevet mellom kommuner og frivillige organisasjoner, som inspirasjon for andre kommuner og kommunepolitikere som kunne tenke seg å prøve lignende ting i sin kommune. Eller som Jan Tore Sanner sier i innledningen:

"Vårt ønske er at dette heftet skal inspirere og være til hjelp på veien for andre kommuner til å inngå samarbeid med frivillige organisasjoner, og dermed skape et sterkere og varmere samfunn med muligheter for alle."

Selve inpirasjonsheftet finner man på KMDs nettsider,