søndag 21. juni 2015

Flere boliger, lavere prisvekst

Hvordan kan vi legge til rette for at flere får tilgang til en bolig de har råd til samtidig som vi reduserer usunn gjeld og demper boligprisveksten? Det er dette regjeringens nye Strategi for boligmarkedet som ble presentert av tre statråder på en utendørs pressekonferanse forrige mandag handler om.

Og svaret er ikke høyere skatter på den boligen folk bor i, slik noen økonomier og politikere på venstresiden argumenterer for, Svaret er å gjennomføre en helhetlig pakke med tiltak som både sørger for at det blir bygget flere og rimeligere boliger raskere, samtidig som vi sørger for en mer bærekraftig utvikling i boliglånsmarkedet.

Som en vil se i den nye strategien for boligmarkedet er det omtalt i alt 14 tiltak som allerede er gjennomført av regjering og storting og i alt 31 nye tiltak som er planlagt. Disse tiltakene er listet opp i sammendraget helt innledningsvis i dokumentet. Dokumentets kapittel 1 beskriver boligmarkedet i Norge, inkludert pris- og gjeldsutviklingen de siste årene,

En mer utførlig gjennomgang av tiltakene starter i kapittel 2 tar for seg tiltakene som vil sørge for raskere, enklere og billigere boligbygging. De inkluderer blant annet forenklinger av regelverket, tiltak som sikrer raskere saksbehandling og endringer som har forenklet planprosessene. Det gjelder også forenklinger i de byggtekniske kravene som gjør det billigere å bygge. og det er også foreslått forenklinger av kravene i byggforskriftene for utleieboliger for å øke tilgangen. Et annet sett med tiltak handler om å få til bedre planprosesser og sørge for en bedre arealutnyttelse rundt knutepunktene for kollektivtransport, slik at vi møter befolkningsveksten på en bedre måte.

Kapittel 3 handler om økt trygghet ved boligkjøp. Her er det både tiltak som vil bidra til mer seriøsitet i byggenæringen og tiltak som vil forebygge gjeldsvekst, blant annet gjennom en gjeldsregisterordning i privat regi, Det omtales også noen tiltak som vil bedre bedre forbrukernes stilling i boligmarkedet, blant annet gjennom kompetanse- og informasjonstiltak og ved å sette i gang et arbeid for å vurdere garantibestemmelsene.

Kapittel 4 handler om boligsosiale tiltak og andre målrettede ordninger i statlig regi. Det er først og fremst et privat ansvar å finne seg et sted å bo, men mange vanskeligstilte får hjelp til dette gjennom lån i Husbanken. I tillegg har det vært en rekordstor satsing på nye studentboliger.

Kapittel 5 beskriver de gjeldende skattereglene for bolig og hvilke endringer som er gjennomført de siste årene. Finanstilsynets retningslinjer om forsvarlig utlånspraksis omtales også, og samtidig som strategien ble lagt fram, ble det fastsatt en ny forskrift som gjelder fra 1. juli om krav til nye utlån med pant i bolig.

Og for de som foretrekker å få budskapet muntlig er det mulig å se opptak av den utendørs pressekonferansen med tre statsråder på nett-TV. De som står og snakker holdt konsentrasjonen imponerende godt med tanke på at det er ganske mye bevegelse i biler, maskiner og mennesker i bakgrunnen, og til tider også i forgrunnen,

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar