tirsdag 23. juni 2015

Undersøkelse om kommunereformen i Asker, Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum

Det bor over 240 000 innbyggere der. Derfor tror jeg ganske mange har vært spent på dagens store innbyggerundersøkelse der folk i de seks kommunene Asker, Bærum, Hole, Lier, Røyken og Hurum er spurt om blant annet tilhørighet, jobbreiser, bruk av kulturtilbud og uteliv, og holdning til kommunesammenslåinger.

De seks kommunene har samarbeidet om denne undersøkelsen og la frem resultatene sammen i dag. Totalt svarer 38 prosent av befolkningen i de seks kommunene at de er for og 28 prosent mot kommunesammenslåinger, men det mest interessante er å se på tallene for hver enkelt kommune, både totaltallene og tallene for hvilke kommuner en eventuelt foretrekker å slå seg sammen med.

I både Røyken og Hurum er det store flertall for kommunesammenslåinger og veldig få som sier de er negative (15 prosent er mot i Røyken og 18 prosent i Hurum). Når folk i Hurum blir spurt om hvem de i så fall vil slå seg sammen med svarer 37 prosent Røyken, 19 prosent Røyken og Asker og 17 prosent Røyken og Lier. Når folk i Røyken blir spurt om det samme svarer 28 prosent Hurum og Asker, 21 prosent Asker, 17 prosent Asker og Bærum og 17 prosent Lier og Hurum. At det er så mange alternativer kan tilsynelatende virke litt kompliserende, men når folk er så entydig positive til sammenslåing er det vel heller et slags luksusproblem å ha flere ulike alternativer å ta stilling til.

I Lier er utgangspunktet litt annerledes. Her er befolkningen delt i tre nesten like deler i synet på sammenslåing, 35 prosent er for, 32 prosent er mot og 32 prosent vet ikke. Når folk i Lier blir spurt om hvilken kommune de eventuelt foretrekker å slå seg sammen med er det tydelig at flertallet i Lier ikke ser på disse seks kommunene som hovedalternativet. Hele 45 prosent svarer i stedet Drammen (pluss eventuelle naboer Drammen slår seg sammen med). 20 prosent svarer Røyken og Hurum, mens 19 prosent svarer Asker (og eventuelle naboer). Drammensalternativet har mest støtte i alle deler av Lier. Andre tall i innbyggerundersøkelsen gir gode forklaringer på hvorfor det er slik. Folk i Lier arbeider i Drammen eller Oslo, Og de bruker mer uteliv og kulturtilbud i Drammen enn i egen kommune.

I Asker og Bærum er det også flere som er for kommunesammenslåinger enn som er mot, men mange svarer at de ikke vet. I Asker er 36 prosent for sammenslåing, 27 prosent mot og 34 prosent vet ikke. I Bærum er 34 prosent positive, 29 prosent negative og 29 prosent vet ikke. I disse kommunene har det vært ganske lite diskusjon om kommunereform så langt og kanskje litt overraskende at så mange er positive til sammenslåinger allerede nå. Men med en stor gruppe usikre vil det uansett være viktig å få frem de konsekvensene og mulighetene en annen inndeling vil kunne gi. I Asker og Bærum er folk i denne runden ikke blitt spurt om hvilke kommuner de ville foretrekke å slå seg sammen med.

Bare i Hole kommune, den klart minste av de seks med under 7000 innbyggere, er det et flertall mot så slå seg sammen med andre. Her er 51 prosent negative og 26 prosent positive. Når folk i Hole likevel må svare på hvilke kommuner de eventuelt kunne tenke seg å slå seg sammen med er det en overvekt som svarer enten Ringerike (26 prosent) eller Ringeriksregionen (23 prosent), mens 37 prosent svarer Bærum. Og går man litt dypere inn i tallene ser man at det er klart ulike preferanser i de ulike delene av kommunen, men at tilhørigheten til Ringerike jevnt over er nokså sterk (og svak til Bærum) selv om det er skepsis til sammenslåing.

Dette med tilhørighet er for øvrig et interessant tema som blir belyst i undersøkelsene. Felles for alle kommunene er at det er sterkest tilhørighet til lokalmiljøet, selv om dette er områder preget av stor innflytting. Andelen med svært stor tilhørighet er jevnt over på omkring 30 prosent og summen av svært stor og ganske stor tilhørighet på 60 til 73 prosent (lavest i Røyken og Lier). Tilhørighet til kommunene er også ganske sterk. Litt svakere i Røyken og Hurum der litt over 50 prosent svarer stor eller ganske stor tilhørighet og over 60 prosent i de øvrige. Men interessant nok er det et overveldende flertall som sier at denne tilhørigheten ikke vil bli endret av en kommunesammenslåing.

Tilhørigheten til fylket er derimot nokså svak i alle seks kommunene. Summen av stor og ganske stor tilhørighet til fylket er litt høyere på Buskerud-siden, med mellom 30 og 40 prosent, mens tilhørigheten til Akershus i Bærum er helt nede  i 24 prosent og i Asker 29 prosent. Og andelen som føler en sterk tilhørighet til fylket sitt er under ti prosent i alle disse kommunene, så det å lansere sterkere fylkeskommuner som et alternativ til større kommuner med flere oppgaver finner i hvert fall ikke noen støtte i disse tallene.

Summen av alt dette er et veldig spennende materiale som jeg vil tro virker positivt avklarende på noen områder og kanskje overrasker litt på andre. Uansett burde det gi et godt kunnskapsgrunnlag for gjøre noen veivalg og så gå videre med konkretiseringen av de mest realistiske alternativene.