onsdag 18. september 2013

En epost til regjeringsforhandlerne

Abelias innspill til regjeringserklæringen
Norge får snart en ny regjering og samtaler om denne regjeringens politiske grunnlag pågår nå. Da ligger det i sakens natur at enhver interesseorganisasjon som ønsker seg noen politiske kursjusteringer vil prøve å påvirke de som forhandler, eller noen i apparatet rundt dem. Det kan man for eksempel gjøre ved å sende dem en epost og håpe at de leser den.

Abelia sendte en slik epost til forhandlerne allerede dagen etter valget der vi gratulerte med valgresultatet og la ved vårt seks siders notat med politiske innspill på områder vi er spesielt opptatt av. Fordi vi gjerne vil at flere skal jobbe for å påvirke de samme sakene som oss, laget vi samtidig et oppslag på hjemmesiden om at "Med kunnskap skal landet bygges".

Forslagene handler kort oppsummert om politikk for å øke den næringsrettede forskningen, stimulere til at det etableres flere vekstbedrifter, fremme innovasjon i offentlige anskaffelser, satse sterkere på velferdsteknologi, redusere frafallet og heve kvaliteten i skolen, øke kvalitet og tydeliggjøre institusjonenes profiler innenfor høyere utdanning , stimulere kompetansehevingstiltak i bedriftene, legge til rette for mer kunnskapsinnvandring og gjøre arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser mer fleksible.

Når det gjelder det siste punktet om arbeidsmiljøloven så er standpunktene våre helt sikkert godt kjent fra før. Det er ikke dramatiske endringer, men justeringer som etter mitt syn vil bringe lovverket mer i pakt med den teknologiske og konkurransemessige virkeligheten bedrifter og ansatte lever i, og derfor fortjener å bli fulgt opp:

"Myke opp arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid, ikke for at folk skal jobbe mer, men for at de skal kunne jobbe mer fleksibelt.
a. Årsverksrammen på 1950 timer ivaretas
b. Lokale parter skal i større grad enn i dag kunne avtale avvik fra arbeidstidskapittelet, også i bedrifter uten tariffavtale
c. Rammene for gjennomsnittsberegning av arbeidstid skal utvides slik at daglig arbeidstid kan variere i større grad enn i gjeldende regelverk
d. Kveldsarbeid etter kl. 21.00 og arbeid på søndager må være tillatt, ikke bare der arbeidets art gjør det nødvendig
e. Bestemmelsen om særlig uavhengig stilling må mykes opp og bli enklere å praktisere."


Dette er synspunkter som ligner ganske mye på det de fire borgerlige partiene har fremmet forslag om i Stortinget i løpet av inneværende periode, så det burde være håp om at noe i denne retningen blir gjennomført. Men noen stor medieoppmerksomhet har ikke disse innspillene våre fått.

Derfor var det med en viss forbauselse jeg så at Dagsrevyen onsdag kveld hadde laget et hovedoppslag av at NHO Mat og Drikke, en litt mindre søsterorganisasjon til Abelia i NHO, har sendt en epost til regjeringsforhandlerne med innspill til endringer av arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Innspill jeg tror er nokså sammenfallende med Abelia sine synspunkter, men med litt ulik prioritering i og med at utfordringene med arbeidstid i brus-, øl-, og pizzabransjen er litt andre enn i it-, forsknings- og konsulentbedrifter.

Men hvorfor fikk NHO Mat og Drikke gleden av et hovedoppslag i Dagsrevyen om standpunkter som er godt kjent og som de deler med mange andre? Det at man prøver å påvirke når man er en interesseorganisasjon er jo ikke akkurat noen nyhet? NRKs forklaring var at en epost som skulle til Venstre var feilsendt til SV og derfor havnet på TV.

Av dette kan vi trekke to konklusjoner. Den ene er at mens andre mottakere sletter eposter de åpenbart har fått ved en feiltagelse, og gjør avsender oppmerksom på feilen, så løper SV til NRK med dem. Den andre konklusjonen er at SV må ha en adgang til NRKs nyhetsredaksjon som er på et litt annet nivå en andre, der også godt kjente synspunkter presenteres som nyheter. Det å "feilsende" eposter til SV kan derfor være en smart måte å få medieoppmerksomhet om sakene sine.