lørdag 2. mars 2013

Skattefradrag for investeringer i småbedrifter

Det svenske finansdepartementet har lagt frem et interessant lovforslag om et nytt skattefradrag for investorer som investerer i små bedrifter. Det har vært ute på en høringsrunde og fremmes nå til såkalt "lagrådsremiss", som er siste trinn før det går til Riksdagen som lovproposisjon og sannsynligvis blir vedtatt.

Begrunnelsen for forslaget er å legge til rette for fremveksten av flere små bedrifter med stort vekstpotensial,  noe som i følge pressemeldingen fra regjeringen er viktig for vekstkraften i svensk økonomi og for sysselsettingen. Selve skatteforslaget de fremmer beskrives slik:

"Förslaget innebär att fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek i samband med att företaget bildas eller vid en nyemission får göra avdrag för hälften av betalningen för andelarna i inkomstslaget kapital. Investeraren får alltså en skattelättnad i samband med investeringen. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år vilket motsvarar en investering om 1,3 miljoner kronor. De sammanlagda tillskotten till ett och samma företag får uppgå till högst 20 miljoner kronor per år."

Flere land har svart på vekstutfordringen med skattevirkemidler som er målrettet mot å øke forskning og innovasjon i næringslivet og å fremme investeringer i små vekstbedrifter. Det er ikke nødvendigvis enkelt å målrette og avgrense disse virkemidlene slik at de treffer riktig. Dokumentet som inneholder det svenske skatteforslaget fra regjeringen inneholder interessante drøftinger av dette, blant annet basert på høringsuttalelsene som er kommet.inn. 

I det svenske forslaget er skattefradraget begrenset oppad til SEK 650 000 pr investor (for en investering på 1,3 millioner) pr år og maksimalt 20 millioner kroner i investeringer pr bedrift pr år. Bedriften det kan investeres i må ha et lønnsgrunnlag på minst 300 000 i året for å kvalifisere til et skattefradrag for en investor. Bedriften skal maksimalt ha 50 ansatte og en nettoomsetning på 80 millioner kroner. Det er også foreslått at investorene må investere direkte i en enkeltbedrift, ikke via investeringsselskaper eller aksjefond med små vekstbedrifter i porteføljen. EU-kommisjonen må godkjenne det svenske skattefradraget, som skal tre i kraft 1. september 2013 hvis alt går etter planen.

Det er ulike måter å innrette og avgrense slike virkemidler som er innrettet på å øke de private investeringer i nyskaping og vekstbedrifter. Poenget er at mange land gjør dette nå, i erkjennelse av at det er fornuftig å risikoavlaste denne type tidligfaseinvesteringer. I Norge er det i dag skattemessig gunstig å putte privat kapital i fast eiendom, men ingen tilsvarende insentiver for å plassere private penger i vekstbedrifter. Jeg tror det er lurt å se på det svenske forslaget og se om Norge bør gjøre noe lignende. Det er kamp om å tiltrekke seg den kompetente kapitalen og de mest innovative bedriftene. Med den dominansen statlig kapital og oljesektoren har i norsk økonomi er det minst like viktig å fremme private investeringer og vekstkraft i små innovative bedrifter her i Norge som det er i Sverige.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar