mandag 18. mars 2013

USAs CO2-utslipp har falt kraftig

På FNs klimatoppmøte i København i 2009 forpliktet USA seg til at utslippene av klimagasser i 2020 skulle være 17 prosent lavere enn i 2005. Men det skulle vise seg at kongressen var uenig med Obama om at USA skulle vedta nødvendige tiltak, så noen politikk for å nå målet kom aldri på plass. Dette i motsetning til EU som har vedtatt ganske ambisiøse felles mål og et kvotesystem for å få til lavere klimagassutslipp.

Tall fra IEA (analysert i denne bloggen til Rhodium Group)  viser at USAs utslipp av CO2 nå er 13 prosent lavere enn i 2005, mens EUs utslipp er 11 prosent lavere enn i 2005. Hva er det som gjør at USAs utslipp av klimagasser har begynt å falle så kraftig de siste 4-5 årene, og at nedgangen er større i et USA uten tiltak enn EU med tiltak?

Washington Post har en blogg der de har sett litt på en analyse fra Rhodium Group som har satt opp et "business as usual"-case og så forsøkt å dekomponere de ulike årsakene til utslippsreduksjonen i USA. En viktig årsak til reduksjonen er en overgang fra kull til gass, men i følge denne analysen er det flere årsaker. 55 prosent av reduksjonen på 1017 millioner tonn CO2 kan forklares med lavere økonomisk vekst på grunn av finanskrisen. De øvrige 45 prosentene skyldes lavere karbonintensitet i energiforsyningen.

I stasjonær energiforsyning har utviklingen av ny teknologi (fracking) for å utvinne skifergass ført til lavere gasspriser og en kraftig overgang fra kull til naturgass. Samtidig har det også vært en vekst i bruken av fornybar energi til stasjonær energiforsyning i USA. Bloggen til Rhodium Group sier det slik:

"Coal’s market share declined from 50% in 2008 to a multi-decade low of 33% in April of last year. Natural gas was the biggest winner, growing from 20% of power generation in 2008 to more than 30% during 2012. But renewables played an important role as well. In 2005, renewables accounted for 7.9% of US power generation. During the first ten months of 2012, they accounted for 11.4%. And while one kWh of natural gas-fired generation emits roughly half as much CO2 as a kWh of coal-fired power, renewables emit no CO2 so each kWh of additional generation delivers a bigger emission reduction punch."

I transportsektoren bidrar økt bruk av biodiesel og etanol til at utslippene av CO2 faller. Hvis dagens trend fortsetter vil USA oppfylle sin utslippsmålsetting fra København for 2020 flere år før tiden. Problemet er at mer bruk av naturgass gjør at gassprisene har begynt å stige igjen og at det kan føre til at bruken av kull tar seg opp igjen. I hvert fall hvis man ikke gjør noe politisk for å styrke insentivene for å erstatte kull med gass.

Det er også verdt å nevne at flere andre analyser sier at overgangen fra kull til naturgass må ta æren for en enda større del av nedgangen i klimagassutslipp enn det Rhodium Group har analysert seg frem til. Bloggen til The Breaktrough Institute hevder at overgangen fra kull til naturgass er ansvarlig for mesteparten av reduksjonen i utslipp. Og nettstedet til Council of Foreign Relations har en interessant artikkel fra september i fjor som drøfter hvordan anslagene over naturgassens bidrag til reduksjon i utslippene kan sprike så mye som mellom 77 prosent og 21 prosent for nedgangen i utslipp fra 2011 til 2012.

Det alle er enige om er at klimagassutslippene har falt mye på kort tid. Men så lenge vi ikke helt klarer å vekte de ulike årsakene, er det litt usikkert om denne trenden vil fortsette, og i hvilket tempo det vil skje.