mandag 28. november 2016

Danmark: En fremtidsrettet borgerlig regjeringsplattform

I går fikk Danmark presentert en ny regjeringsplattform fra de tre partiene Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti som har bestemt seg for å etablere en ny borgerlig mindretallsregjering sammen. Og i dag ble den nye regjeringen utnevnt, med i alt 22 ministere.

Regjeringsplattformen Marienborgavtalen 2016 har fått tittelen "For et friere, rigere og mer trygt Danmark" og er så langt jeg kan se en gjenkjennelig og solid borgerlig plattform. Den danske avisen Politiken skriver at det ikke er snakk om noen liberal revolusjon, men slår fast at "Det er formentlig et af de mest borgerligt-liberale regeringsgrundlag i nyere dansk historie".

Regjeringsavtalen til den såkalte "trekløverregjeringen" er på i underkant av 90 sider og er ikke så helt ulik en norsk regjeringserklæring verken i lengde eller i valg av temaer. Den nye borgerlige regjeringen er i første kapittel svært tydelige på at de verdier må skapes før de kan deles og at regjeringen legger et generasjonsperspektiv til grunn for jobben som skal gjøres:

"Vi skal ikke kun sikre, at Danmark holder vores tid ud. Vi skal give et land videre til vores børn og børnebørn, som er friere, rigere og mere trygt. Derfor skal vi træffe ansvarlige og visionære beslutninger, der understøtter vækst og udvikling. For uden vækst er mulighederne få. Med vækst kan vi mere. Jo rigere vi bliver, jo flere penge har vi også til uddannelse, forskning, sundhed og ældrepleje. Regeringen vil føre en stærk og ansvarlig økonomisk politik, som skaber nye, spændende muligheder i det kommende årti. Vi vil prioritere offentlige udgifter, øge arbejdsudbuddet og styrke produktiviteten. Jo flere ansvarlige beslutninger vi træffer, jo bedre muligheder får vi for at investere i fremtiden. Vi vil sænke skatter og afgifter, så det bliver billigere at være dansker og billigere at drive virksomhed. Det vil komme os alle til gavn."

Både i kapitlet om skattepolitikken (kapittel 9: Lavere skatt) og i kapitlet om arbeidsmarkedet (kapittel 10: Fleksibelt og effektivt arbeidsmarked) understrekes det sterkt hvor viktig det er at offentlig politikk må ha som mål å flytte flere fra passivitet til arbeid. I kapittel 10 skriver de:

"Langt flere skal forsørge sig selv. Regeringen vil flytte tusindvis væk fra offentlig forsørgelse og over i beskæftigelse. Det har stor menneskelig værdi, når flere oplever, at de kan bidrage på arbejdsmarkedet, hvor deres indsats er værdsat og skaber værdi."

I kapittel 17 om "Fornyelse av den offentlige sektor" er det svært tydelig at den nye regjeringen har ambisjoner om å flytte ressurser fra administrasjon og til tjenesteproduksjon ved å fjerne tidstyver, forenkle regler, detaljstyre og kontrollere mindre og være mer opptatt av å styre etter overordnede mål og resultater. I plattformen står det at:

"Vi har tillid til medarbejderne og deres faglighed. Det vil vi vise gennem afbureaukratisering og forenkling. I dag spildes for meget energi på kontrol og papirarbejde. Regelforenkling skal bidrage til, at medarbejderne i den offentlige sektor får mere tid og fokus på at løse kerneopgaver. Vi vil sætte fokus på de offentlige ledere. De skal sætte en klar retning for arbejdet. Vi vil i højere grad styre den offentlige sektor ud fra klare mål og med et større fokus på resultater."

Det er oppnevnt en egen minister for offentlig innovasjon i Finansdepartementet. Og regjeringsavtalen beskriver noen nye arenaer og virkemidler som skal hjelpe regjeringen i dette arbeidet, blant annet en ny "ledelseskommisjon" som skal understøtte god ledelse i det offentlige og bidra til en erfaringsutveksling på tvers av sektorer og virksomheter. Det pekes blant annet på at det må være en større utveksling av ledere mellom offentlig og privat sektor. Og ved årsskiftet 2017/18 skal det legges frem et nytt "Program for fornyelse av offentlig sektor" , som beskrives slik i plattformen:

"Det vil sætte rammen for vores arbejde med at udvikle og effektivisere den offentlige sektor, så vi får den bedst mulige velfærd for pengene. Vi vil blandt andet styrke borgernes frie valg, konkurrenceudsætte flere offentlige opgaver, forstærke fokus på resultater, forbedre den organisatoriske forankring af systematiske benchmarking og give de offentligt ansatte større frihed i opgaveløsningen."


Det slås også fast at staten ikke skal drive selskaper som er i direkte konkurranse med private. De statlige virksomhetene det pekes på helt konkret når det gjelder avhending er dansk TV2 og 16 campingplasser som nå eies av staten. Akkurat her må vi slå fast at Norge ligger litt foran Danmark. Og det er interessante formuleringer om hvordan det kommunale selvstyret skal økes, blant annet gjennom økt bruk av forsøksvirksomhet der kommunene tar et utvidet ansvar.

Når det gjelder digitalisering i offentlig sektor opplever jeg at regjeringsplattformen er relativt nøktern og mest opptatt av å fortelle at regjeringen vil løse de oppgavene man allerede har på en bedre måte enn å liste opp helt nye satsinger. Det har nok sammenheng med de enorme it-utfordringene Danmark har hatt i skatteetaten sin i det siste. Plattformen slår rett og slett fast at de nå skal bygge opp et helt nytt skattevesen og "frem mod 2020 investere massivt i blandt andet flere medarbejdere og ny it i skattevæsenet". Og litt lenger ut i plattformen slår de fast at:

"Regeringen vil herudover lancere en ny strategi for mere professionel it-styring i staten. Det skal understøtte en bedre anvendelse af ressourcerne, og at der foretages de nødvendige investeringer for at vedligeholde og fremtidssikre den digitale infrastruktur."


Når det gjelder den bredere digitaliseringspolitikken og de politiske rammebetingelsene for digitalisering i næringlivet er omtalen litt mer ordrik, og det varsles en ny strategi for hvordan Danmark skal møte den digitale omstillingen vi er inne i:

"Regeringen vil sætte ambitiøse mål for, hvordan vi fører Danmark igennem en digital omstilling, så vi på den ene side udnytter potentialet til gavn for virksomhederne og borgerne og samtidig får alle borgere med og sikrer en tryg og sikker omstilling. Regeringen vil udarbejde en samlet strategi for Danmarks digitale vækst, der skal bringe Danmark i front, når det kommer til at udnytte de teknologiske muligheder. Strategien skal understøtte digitale vækstvirksomheder og dansk erhvervslivs digitale omstilling gennem fremtidssikret uddannelse, gode vilkår for investeringer og digital tillid samt en fokuseret erhvervsfremmeindsats."

Noe av det mest interessante i plattformen er nettopp hvordan den nye regjeringen beskriver og forholder seg til disse omstillingsutfordringene som kommer som et resultat av mer globalisering, ny teknologi og arbeidsinnvandring, og som i mange land utløser en motreaksjon, med krav om mer proteksjonisme. Den danske trekløverregjeringen slår fast at både globalisering, ny teknologi og innvandring av høyt kvalifisert arbeidskraft vært bra for Danmark, en forutsetning for landets suksess og helt nødvendig også i fortsettelsen. Men det er også noen utfordringer knyttet til å få alle med i denne omstillingen. Derfor skal de etablere et såkalt "disrupsjonsråd" der partiene i arbeidslivet skal være med, sammen med ministere, eksperter og næringslivsfolk:

"Regeringen vil oprette et partnerskab, hvor arbejdsmarkedets parter, virksomheder, eksperter og relevante ministrer skal drøfte og analysere fremtidens arbejdsmarked. Partnerskabet skal drøfte, hvordan vi sammen skal sikre et stærkt Danmark, hvor vi får grebet mulighederne i den teknologiske udvikling bedst muligt, og hvor alle kommer med i udviklingen og får del i den velstandsudvikling, som globalisering og ny teknologi giver os mulighed for. Partnerskabet skal samtidig drøfte, hvordan vi kan fastholde og udbygge et arbejdsmarked, som både er kendetegnet ved dynamik og ordentlige forhold, og hvor der ikke sker social dumping."

Hvordan Danmark møter digitaliseringen, automatiseringen og delingsøkonomien handler i følge regjeringsplattformen også om å få til en mer systematisk satsing på livslang læring i arbeidslivet. Her vil regjeringen bruke trepartssamarbeidet med arbeidslivets parter som en viktig arena for diskusjoner om hva som bør gjøres:

Et arbejdsmarked med en større grad af automatisering, deleøkonomi og robotteknologi stiller store krav til omstillingsparathed i arbejdsstyrken. Det kræver både en indsats fra den enkelte, men også gode muligheder for livslang læring, så kompetencerne kan blive udbygget og opdateret i takt med arbejdsmarkedet udvikler sig. Det er aftalt, at næste trepartstema skal omhandle voksen- og efteruddannelse. Fokus vil være på at styrke og målrette mulighederne for ufaglærte og faglærte.

Og når de først er i gang med å sette ned nye råd og utvalg for å gi gode råd om fremtidsutfordringer skal Danmark også ha et "Råd om gode konkurrencevilkår" som løpende skal benchmarke om dansk næringsliv har konkurransedyktige rammebetingelser og komme med gode råd om endringer i selskapsskatt, personskatter, avgifter, rapporteringskrav og ulike lover og reguleringer som påvirker næringlivets konkurranseposisjon. Det skal også settes ned et "Iverksetterpanel" som i følge plattformen skal gi råd om hvordan man legger bedre til rette for at nyetablerte virksomheter kan ta neste skritt og vokse seg store.