tirsdag 1. november 2016

Ny digital veiviser: Bolig for velferd

En god og trygg bosituasjon er ofte en forutsetning for å ta en utdanning, holde på en jobb eller opprettholde et sosiale liv. Spesielt for barnefamilier er en trygg bosituasjon avgjørende. Derfor er det målrettede boligsosiale arbeidet en sentral del av vårt sosiale sikkerhetsnett i Norge, med ordninger som bidrar til å fremme arbeid og utdanning, og redusere utenforskap.

Det som imidlertid er en utfordring for mange er å finne frem i offentlige systemer der det er mange etater som har ansvar for ulike deler av virkemidlene som er der. Og det offentlige selv, kan slite med å fremstå samordnet overfor brukerne, på tvers av sektorer og mellom stat og kommune. Det kan også være en utfordring for kommunene å ha oversikt over hvilke muligheter og virkemidler som finnes og hvem til er ment for.

Derfor er det nå lansert en ny digital verktøykasse, Veiviseren.no, som har offentlig ansatte som medvirker i dette arbeidet som målgruppe. Verktøykassen skal gi en innføring i lov- og regelverk, bidra til å forstå helheten bedre og støtte opp om planlegging og sammensetting av tiltak på tvers av de ulike etatene. Veiviserens nettside sier dette om om hva den skal bidra til:

"Veiviseren.no er en digital verktøykasse utviklet primært for kommunene, men også for ansatte i direktoratene, fylkesmannsembetene, samarbeidspartnere og brukerorganisasjoner. Mange har behov for sammensatte tjenester. I Veiviseren har vi samlet «alt på ett sted» innenfor bolig – og tjenesteområdet på både strategisk og operativt nivå. Veiviseren skal bidra til å heve kompetansen hos kommuner og samarbeidspartnere, gjøre offentlig sektor mer transparent og bidra til en mer lik praksis overfor innbyggerne lokalt. Veiviseren skal bygge opp under målsettingene i strategien Bolig for velferd om å skaffe bolig til vanskeligstilte og styrke muligheten for å mestre boforholdet."

Det er seks forskjellige direktorater, NAV, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet, som samarbeider om denne veiviseren sammen med kommuner, fylkesmenn og brukerorganisasjoner. Veiviseren beskriver temaer som: planlegge, lede og utvikle, brukermedvirkning, finansieringordninger, lover og forskrifter, samarbeid med frivillig sektor, bruk av sosial innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til overganger fra fengsel, barnevern, asylmottak og helseinstitusjoner. Bare for å nevne noen av temaene som er dekket her.