mandag 7. november 2016

Mannsdominert og kvinnedominert

Det er registrert nesten 135 000 foretak i Norge med en eller flere ansatte. Statistisk sentralbyrå (SSB) har i en ny undersøkelse sett på kjønnsfordelingen i disse og særlig sett på hvor mange av disse virksomhetene som bare har mannlige eller bare har kvinnelige ansatte.

Tallene viser at 45 prosent av foretakene har ansatte av begge kjønn. 38 prosent har bare menn i virksomheten, mens 17 prosent har bare kvinner. I nyetablerte bedrifter er det enda skjevere. Der har 54 prosent bare mannlige ansatte mens 19 prosent bare har kvinner. Noe som selvfølgelig også har sammenheng med at nye bedrifter pleier å være små. Sjansen for at alle har samme kjønn er mye større i en bedrift med 1-4 ansatte enn i en stor bedrift.

En annen interessant tabell tar for seg bransjeforskjeller når det gjelder kjønnsfordeling. I byggenæringen med 21 700 bedrifter er fordelingen som ventet slik at menn dominerer. Det er 63 prosent av bedriftene som bare har menn og 2,2 prosent som bare har kvinner som ansatte. Omtrent like mannsdominert er det i transportnæringen, med 9 900 bedrifter der 64 prosent bare har menn og 4 prosent bare har kvinner. Så skulle man kanskje tro at det hjelper på kjønnsbalansen å ha mange med høyere utdanning i  bedriften, men det er ikke alltid tilfelle. I kategorien faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, med 17 000 virksomheter, har 42 prosent bare mannlige ansatte mens 17 prosent bare har kvinner.

I en annen ende av skalaen finner vi de kvinnedominerte sektorene. Innenfor helse- og omsorgstjenester med 9 100 bedrifter, der det i 44 prosent av foretakene bare er kvinner, mens det i 9,6 prosent bare er menn. Kvinnedominert er det også i gruppen annen tjenesteyting, som omfatter 4 4000 virksomheter av veldig ulik art, men der den største gruppen inkluderer blant annet frisører og kroppspleie. Disse bidrar nok til at bare 12 prosent av virksomhetene bare har menn som ansatte mens 60 prosent bare har kvinner.

Så kan man vel si at motpolen til begge disse er de få bransjene der det er en ganske jevnt kjønnsfordeling. Av de 29 600 bedriftene som driver med varehandel er det 26 prosent som bare har menn som ansatte mens 21 prosent bare har kvinner. Innenfor overnattings- og serveringsvirksomhet er det enda mer tydelig at det normale er å ha ansatte av begge kjønn. Her har bare 14 prosent av de 17 300 bedriftene bare mannlige ansatte, mens bare 18 prosent bare har kvinner. Det betyr at omkring 68 prosent av bedriftene i reiselivsnæringen har ansatte av begge kjønn, mens det i bedriftene generelt er rundt 46 prosent som har ansatte av begge kjønn,