lørdag 12. november 2016

51 200 ledige stillinger

Som vi vet har nedgangen i oljepris og oljeinvesteringer gitt langt høyere arbeidsledighet i deler av Norge. Men selv om det er slik at ikke alle som ønsker seg jobb har en jobb og gå til, er det også slik at ganske mange jobber er ubesatte. Ja, i følge Statistisk Sentralbyrå var det i tredje kvartal hele 51 200 ledige stillinger, noe som tilsvarer 1,8 prosent av alle stillinger.

Hvordan kan det være slik at det både er arbeidsledighet og ledige stillinger samtidig? Dels har det med omstillingtempo å gjøre: at det er en forsinkelse fra behovet oppstår til man får fylt stillingen. Dels har det med geografiske variasjoner å gjøre: det er ikke alltid personene man trenger er der hvor de ledige jobbene er. Og dels har det med at det i et stadig mer kunnskapsintensivt arbeidsliv ikke alltid er slik at de som er ledige har den kompetansen som kreves for å ta de ledige jobbene.

Hvor er det så de ledige stillingene er? Ser vi på tallene næringsfordelt ser vi at det er få og stadig færre ledige stillinger innenfor olje- og gassvirksomhet. Mens det tilbake i 2012 var over 2000 ledige stillinger er tallet nå 300. Det har også vært en viss nedgang i ledige stillinger i transport, undervisning og offentlig administrasjon. Men i andre næringer er det både mange og også flere ledige stillinger. SSB skriver:

"Næringa fagleg-, vitskapleg-, og teknisk tenesteyting hadde ein oppgang på 57 prosent frå 3. kvartal i fjor. Her var det no 3 300 ledige stillingar, mot 2 100 i 2015. For næringa industri steig talet på ledige stillingar frå 1 700 i 3. kvartal 2015 til 2 000 i same kvartal 2016."

Ikke overraskende er det innenfor noen av de mest kunnskapsintensive sektorene og innenfor helse- og omsorgsyrker det er mange ledige stillinger. Innenfor informasjon og kommunikasjon er det 2 700 ledige stillinger, 3 prosent av totalen. Og innenfor gruppen helse- og omsorgstjenester i institusjon var det hele 6 900 ledige stillinger, noe som tilsvarer 3,7 prosent av totalen. I helsesektoren er det 5 600 ledige stillinger og i hjemmebasert omsorg er det 3 600. 

Hvordan er så andelen ledige stillinger i Norge sammenlignet med andre europeiske land? I følge SSB er vi omtrent midt på treet. De siste årene er det flere EU-land som har opplevd vekst og hatt en jevnt økende tilgang på ledige stillinger, mens Norge har vært preget av nedgangen i olje- og gassektoren. SSB skriver:

"EU hadde 1,8 prosent ledige stillingar i 2. kvartal 2016, opp 0,1 prosentpoeng frå same kvartalet året før. I denne internasjonale gjennomgangen har vi nytta tal frå 2. kvartal 2016 sidan tal for 3. kvartal 2016 førebels ikkje er gjort offentlege for alle landa (...) Det er store skilnader i nivået på prosentdelen ledige stillingar mellom landa i EU/EØS-området. I 2. kvartal 2016 var til dømes prosentdelen ledige stillingar 0,9 i Bulgaria, 0,7 i Portugal og 0,8 i Spania. På det same tidspunktet var prosentdelen 2,5 i Storbritannia, 2,3 i Sverige og 2,4 i Tyskland. Noreg hadde til samanlikning ein prosentdel ledige stillingar på 2,0 i 2. kvartal 2016."