lørdag 26. november 2016

Tros- og livssynssamfunn utenfor kirken

I følge en ny oversikt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) er 11,9 prosent av befolkningen medlemmer av tros- og livssynssamfunn som mottar statssøtte og er utenfor den norske kirke. Det er kristne trossamfunn som er den største gruppen. SSB skriver:

"Av alle trus- og livssynssamfunna utanfor Den norske kyrkja som får statstilskot, har framleis dei kristne trussamfunna flest medlemmer: 349 000 personar. Desse utgjorde 56 prosent av alle medlemmer utanfor Den norske kyrkja per 1. januar 2016. Av dei kristne samfunn er det særleg Den romersk-katolske kyrkja i Noreg som har hatt ein auke. I tilhøve til 2015 er det 49 000 fleire medlemmar."

Islamske trossamfunn representerer den nest største gruppen, med 148 000 medlemmer, eller 2,8 prosent av befolkningen i Norge. SSB skriver:

"Islamske trussamfunn representerer den nest største religionen i Noreg, målt i talet på medlemmer. 23,8 prosent av alle medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja er medlemmer i islamske trussamfunn. Dette utgjer 2,8 prosent av befolkninga. Per 1. januar 2016 var det 148 000 muslimar som er medlemmer i eit islamsk samfunn i Noreg."

Vi kan også lese at Human-Etisk Forbund har 86 900 medlemmer, mens 18 817 tilhører buddhistiske trosamfunn, 8 882 er hinduer,  3 545 er sihker, mens bare 770 personer tilhører jødiske trossamfunn.

I en egen tabell er det også oversikt over de kristne trossamfunnene utenfor den norske kirke, der den katolske kirken som nevnt er klart størst med 144 856 medlemmer. Pinsemenighetene har 39 431 medlemmer, den svenske Margaretaförsamlingen har 21 689, den ortodokse kirken har 20 202, den evangelisk-lutherske frikirken har 18 908 og Jehovas vitner har 12 413 medlemmer.