mandag 18. januar 2016

Suksesshistorier

At en norsk nettside om EUs store forskningssatsing Horisont 2020 heter "Suksesshistorier" er dobbelt gledelig. Det er flott at det er mange suksesser å skrive om. Og det er gledelig at de som gjør det bra i EUs forskningssamarbeid løftes frem slik at andre kan la seg inspirere og lære av erfaringene.

Det er Norges Forskningsråd som har laget denne oversikten over norske miljøer som deltar aktivt i ulike EU-prosjekter. Her kan vi lese om Simula Research Laboratory, en ikt-forskningsvirksomhet, som tok en strategisk beslutning om å satse tungt på Horisont 2020 og nå har fått gjennomslag for hele fire prosjektsøknader. Men vi kan også lese om den lille bedriften Planktonic AS som har fått støtte til å utvikle bedre fór for oppdrattsfisk gjennom EUs SMB-ordninger.

Av andre næringslivsrettede prosjekter med norsk deltagelse finner vi også et prosjekt der Sintef sammen med noen industripartnere er med på å utvikle fremtidens batteriteknologi og et prosjekt der Operaen er med som skal ta vare på steinen i monumentalbygg.

Nettsiden om suksesshistorier er ikke bare opptatt av det næringsrettede, men også av norske forskere som deltar i europeiske prosjekter der målet er fremragende forskning på ulike fagområder. Her er blant annet nevnes Universitetet i Bergens koordinatorrolle i et stort Horisont 2020-prosjekt som arbeider med diagnostikk av hormonsykdommer, Prosjektet får rundt 55 millioner kroner over fire år. Nevnes kan også NMBU som gjennom prosjektet IMPRESS som skal styrke laksestammene i europeiske vassdrag og som gjennom ordningen de bruker bidrar til utdanningen av 15 nye doktorgradskandidater i flere europeiske land.

Det er også interessant at nettsiden til Norges Forskningsråd har en egen kategori suksesshistorier innenfor det som omtales som "samfunnsutfordringer". Her er det blant annet nevnt Stavangers foregangsrolle i arbeidet med "smarte byer", sammen med Manchester og Eindhoven. Haldens deltagelse i et prosjekt for fremtidens smarte energimarkeder som får 35 millioner kroner i støtte fra EU. Dette prosjektet omtales slik på Forskningsrådets nettside:

"Horisont 2020 legger langt mer vekt på innovasjon enn det forrige rammeprogrammet FP7. Bedrifter og kommuner må derfor være aktive deltakere i prosjektene. – Prosjektet vårt gikk gjennom fordi vi hadde med industriaktører fra flere land, ikke bare forskningsinstitusjoner. Tre er fra klyngen i Østfold, en er fra Malta og en er fra Tyskland. I tillegg har vi med universiteter i Barcelona og St. Gallen, sier prosjektleder Dieter Hirdes i Smart Innovation Østfold AS. Selskapet leder en klynge av smartenergibedrifter i Østfold, NCE Smart Energy Markets, en av Norges 12 Norwegian Centre of Expertise (NCE)."

Noe av det interessante her er hvordan dette EU prosjektet bidrar til en videreutvikling av en eksisterende klynge satsing som allerede har kommet langt gjennom bruk av de norske virkemidlene Arena og NCE, men som nå kan oppnå enda mer i et samarbeid med ledende europeiske forsknings- og innovasjonspartnere.

Videre kan vi lese om hvordan Oslo kommune deltar i et stort EU-prosjekt for effektiv og miljøvennlig varetransport i byer, Kristiansand forbedrer evnen sin til å håndtere uforutsette katastrofer og Sintef deltar sammen med industribedrifter i et prosjekt som ser på hvordan man skal håndtere gamle solcellepaneler som skal skiftes ut. Summen av alt dette er en portefølje av forsknings- og innovasjonsprosjekter med norsk deltagelse som er svært spennende. Og det er gledelig å se at mange norske forskningsinstitusjoner og bedrifter som når opp i konkurransen,