onsdag 13. januar 2016

Flere kommunale tjenester på nett

DN om AltInn og kommunene
I går kom nyheten om at Riksrevisjonen har gjort en forvaltningsrevisjon av hvor langt vi har kommet når det gjelder digitalisering av kommunale tjenester. Den konkluderer med at det trengs et bedre samarbeid mellom staten og kommunene om dette. Da er det jo bra at både arbeidet og samarbeidet allerede er godt i gang og at resultatene har begynt å komme. Vi vil se flere konkrete digitaliseringstiltak der både staten og kommunene er med i tiden som kommer.

Et viktig element i dette tettere samarbeid mellom staten og kommunene er en avtale mellom AltInn og kommunenes organisasjon KS som er omtalt i Dagens Næringsliv og i en felles pressemelding fra Monica Mæland og Jan Tore Sanner i dag. Der står det blant annet at:

"En ny avtale mellom KS og Altinn gjør at også andre tjenester kan tilbys digitalt. Byggesøknad og søknad om skjenkebevilling er eksempler på tjenester som kan bli elektroniske. Dermed kan brukerne søke på nett, i stedet for å fylle ut papirskjemaer. Innbyggerne slipper å ha full oversikt over organisasjonskartene i offentlig sektor og logge på flere ulike steder."

At AltInn nå blir en plattform som kommunene kan ta i bruk for å tilby tjenester til innbyggere og næringliv er et viktig skritt på veien mot en mer digital kommunesektor. Det vil også gjøre det lettere å gjenbruke løsninger som allerede finnes, Men dette er langt fra det eneste som skjer i samspillet mellom stat og kommune for tiden. La meg nevne et par andre eksempler:

Som jeg jeg blogget om i desember er det nå stadig flere kommuner som tar i bruk den felles offentlige løsningen for digital post. Som KS skrev i sin nettnyhet om saken gir det innbyggerne mulighet til å få digital post fra stat, kommune og private i samme postkasse.

Et annet viktig arbeid er samarbeidet mellom kommune og stat innenfor sektorer der stat og kommune er avhengige av et tett samspill for å levere tjenester til innbyggerne. Dette gjelder for eksempel innenfor helse- og omsorgssektoren der målet er "En innbygger - en journal". Noe som innebærer at helsepersonell som trenger det skal kunne ha tilgang til oppdaterte pasientopplysninger, enten de er i den statlige spesialisthelsetjenesten, et kommunalt sykehjem eller det er din lokale fastlege. Her har de statlige helseorganene hatt gode diskusjoner om en ny styringsmodell med KS, som beskrives slik på nettsidene til det nye Direktoratet for eHelse under overskriften "Enighet om veien mot "En innbygger en journal":

"For å sørge for bedre informasjonsflyt og systemer som snakker sammen, trengs sterkere nasjonal styring og felles standarder som skal være enkle å følge. Direktoratet for e-helse har ansvaret for dette. Nasjonal styringsstruktur vil styrkes gjennom etablering av et nasjonalt e-helsestyre, og samstyring med kommunene."

Nå som vi i tillegg til et tettere samarbeid mellom stat og kommune også får gjennomført en kommunereform, der større kommuner får flere oppgaver og sterkere fagmiljøer, er det grunn til å være betydelig mer optimistisk på vegne av digitaliseringen i kommune-Norge enn før.