fredag 14. august 2015

Bærekraftige byer og sterke distrikter

På Arendalsuka i dag var det fredag en diskusjon om hvordan og hvorfor en bærekraftig bypolitikk bidrar til å løse miljø- og klimautfordringer. Byene kan bli enda mer bærekraftige og velfungerende når stat og kommune samarbeider godt og klarer å se boligbygging, tilrettelegging for næringsliv og samferdselsinvesteringer i sammenheng.

Og i dag kom også nyheten om at regjeringen har startet arbeidet med en ny stortingsmelding om bærekraftige byer og sterke distrikter. I dagens pressemelding som ligger på KMDs nettsider står det at:

"Regjeringen starter nå opp arbeidet med en ny stortingsmelding for bærekraftige byer og sterke distrikter. – Vi er opptatt av samspillet mellom by og land, og mellom små og store kommuner for å ruste Norge for fremtiden, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Byer og distrikter har ofte blitt sett på som motsetninger. Dette vil han ha slutt på."

På siste.no er det også en artikkel der Jan Tore Sanner sier mer om begrunnelsen for å lage en felles stortingsmelding og ikke en melding om storbypolitikk og en annen om distriktspolitikk. Skal næringslivet i distriktene lykkes med sine innovasjonsaktiviteter og sin jakt på nye markeder er de i økende grad avhengige av et godt samspill med utdannings- og forskningsmiljøer og av å finne samarbeidspartnere i næringlivet på områder der de ikke har spisskompetanse selv, ofte svært spesialisert spisskompetanse. Det å beherske og utvikle strategiske partnerskap, og hente kompetansen der den finnes og bygge klyngesatsninger som fremmer slike partnerskap, er noe av det viktigste både næringsliv og offentlig sektor kan gjøre i dagens globale konkurranse.

Det er lagt opp til en åpen prosess frem mot en stortingsmelding i 2017 der vi ønsker innspill og diskusjon om veldig noen viktige temaer. På nettstedet byerogdistrikter.no er det lagt ut noen diskusjonsnotater som tar opp problemstillinger vi mener det er særlig viktig å drøfte. Det er notater om vekstkraftige bo- og arbeidsmarkeder i hele landet, distriktspolitikk under nye forutsetninger, samordnede løsninger og attraktive bymiljø og også et eget notat om utfordringer i hovedstadsregionen.

En ting som gjør det lettere å se disse politikkområdene mer i sammenheng er den endringen i departementsstrukturen som ble gjennomført ved regjeringsskiftet i 2013. Den førte til at ansvaret for regionalpolitikken og ansvaret for arealpolitikk og planlegging nå er samlet i KMD. Det samme er ansvaret for å gjennomføre en kommunereform og ansvaret for forvaltningspolitikken, som blant annet handler om å fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Dette er viktige verktøy i offentlig sektors verktøykasse som er viktige i arbeidet for bærekraftige byer og sterke distrikter og som må fungere enda bedre sammen.