torsdag 6. august 2015

Forenklingsarbeidet fortsetter

Aftenposten om forenklingstiltakene
Tidligere i sommer blogget jeg om regjeringens nye Strategi for boligmarkedet, et dokument som på en utmerket måte beskriver regjeringens politikk for flere og billigere boliger. 14 tiltak som allerede er besluttet i regjering eller i Stortinget i løpet av denne perioden og 31 som er under arbeid. Da jeg blogget om dette dokumentet i juni skrev jeg dette om tiltakene:

"De inkluderer blant annet forenklinger av regelverket, tiltak som sikrer raskere saksbehandling og endringer som har forenklet planprosessene. Det gjelder også forenklinger i de byggtekniske kravene som gjør det billigere å bygge. og det er også foreslått forenklinger av kravene i byggforskriftene for utleieboliger for å øke tilgangen. Et annet sett med tiltak handler om å få til bedre planprosesser og sørge for en bedre arealutnyttelse rundt knutepunktene for kollektivtransport, slik at vi møter befolkningsveksten på en bedre måte."

Men det stopper ikke der. I dag sendte Kommunal og moderniseringsdepartementet på høring en ny pakke med forenklingsforslag som vil effektivisere alle ledd i planprosessene (pressemeldingen som oppsummerer alle forslagene her og selve høringsbrevet og høringsnotatet her). Dette er forslag som vi anslår kan redusere saksbehandlingstiden med 30-50 prosent i forhold til dagens situasjon.

Planprosesser i kommunene handler om å gjennomføre prosesser der ulike interesser blir hørt og ulike hensyn blir avveid i forhold til hverandre for å finne gode og balanserte løsninger.Planprosesser et av de viktigste verktøyene vi har i demokratiet vårt for å sikre en langsiktig og forutsigbar arealbruk og at vi får til en helhetlig utvikling der vi ikke sløser med ressursene, men for eksempel ser behovene for bolig, næring og samferdsel i sammenheng. 

De nye forslagene som er sendt på høring vil ikke svekke hensynet til viktige nasjonale eller regionale interesser som miljø, strandsone eller jordvern, men de vil muliggjøre bedre og raskere prosesser blant annet ved å redusere muligheter for omkamper og sikre at det ikke kastes bort tid på utbyggingsløsninger som er urealistiske. På denne måten bidrar de til å styrke det som er hele hensikten med slike planprosesser. Forslagene fikk for øvrig også bred omtale i Aftenposten i dag. Der omtales de nye forslagene slik:

"Nå kommer trinn 2 i kommunal- og moderniseringsminister Sanners boligrakett. Store endringer av planprosessene som skal minske saksbehandlingstid, minske omkamper, gi større makt til kommunene og gjøre det langt enklere å endre arealplaner hvor det skal bli en smal sak å bygge noen ekstra etasjer uten å gå gjennom ta hele dagens papirmølle."

Og siterer Jan Tore Sanner på følgende ambisjon med dette arbeidet:

"I dag tar det for lang tid, det er for mange omkamper, det er for omstendelige prosesser og for mye statlig detaljstyring. Vi vil nå gi mye større handlingsrom til lokaldemokratiet. Mitt mål er at mange kommuner skal redusere saksbehandlingstiden med opptil 50 prosent, sier han."