søndag 22. mars 2015

Mer makt til kommunene

Regjeringen gikk til valg på, og har slått fast i regjeringsplattformen fra Sundvolden, at mer makt skal flyttes nærmere innbyggerne. Å få til dette krever i hvert fall to ting: At flere oppgaver flyttes fra andre nivåer og til kommunene, det folkevalgte nivået som er nærmest innbyggerne. Og at kommunene har en størrelse, kompetanse og organisasjon som gjør dem i stand til å levere velferdstjenester og gjennomføre forvaltningsoppgaver på en måte som sørger for høy kvalitet.

Fredag kom regjeringens syn på hvilke oppgaver som skal flyttes til større kommuner i en ny stortingsmelding om "Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner". Summen av disse overføringene utgjør en historisk styrking av lokaldemokratiet i Norge, noe Erna Solberg også vektla i sitt innlegg på pressekonferansen fredag;

"Dette vil være den største samlede flyttingen av oppgaver til kommunene noensinne. Vi ønsker sterkere lokalsamfunn og kommuner med flere oppgaver som kan gi innbyggerne bedre tjenester. Innbyggerne får best hjelp når kommunene kan se helheten i behovet, sier Solberg."

Stortinget vil i løpet av våren diskutere og ta beslutninger om den videre prosessen for å flytte nye oppgaver til større kommuner. En utførlig beskrivelse av hva som foreslås av oppgaveflytting og hvordan prosessen legges opp for de ulike oppgavene som skal flyttes er utførlig finnes i stortingsmeldingen. Der slås det også fast at det i likhet med tidligere flytting av ansvar for ulike oppgaver er slik at pengene følger oppgaven, slik at kommunene ikke taper økonomisk på å få mer ansvar.

For å hjelpe til med å holde oversikt over alle områdene der det er foreslått endringer i denne stortingsmeldingen har Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettside en opplisting av oppgavene som foreslås flyttet og en kort omtale under hvert punkt. Innenfor velferdstjenester får kommunene tilført nye oppgaver på følgende områder: tannhelsetjenesten, rehabilitering, forsøksordning med distriktspsykiatriske sentre (DPS), hjelpemidler, boligtilskudd, varig tilrettelagt arbeid, arbeids- og utdanningsreiser, finansiering av pasienttransport, statlig barnevern og familievern.


Noen andre forvaltningsoppgaver er også foreslått overført. Her har særlig overføring av vigselsrett for borgerlige vigsler til kommunene fått stor medieoppmerksomhet. I tillegg er det foreslått overført notarialmyndighet og ansvar for godkjenning av svømmebasseng, som i dag ligger i Kulturdepartementet. I tillegg skal det i forbindelse med politireformen vurderes om en del sivile politioppgaver bør overføres til kommunene, blant annet, utstedelse av pass, meldingsordningen for EØS-arbeidstakere og sekretariatsfunksjonen til forliksrådene.

For de innbyggerne og de folkevalgte i de største byområdene i Norge, der dagens grenser ikke akkurat følger det som er naturlige hverdagsregioner for de som bor der, vil nok omtalen av en del andre store oppgaver være like interessante. Dette er oppgaver som ikke automatisk kan overføres til alle kommuner. De oppgavene det er snakk om er ansvar for videregående skoler, kollektivtransport og skoleskyss, oppgaver som i dag ligger i fylkeskommunene og de fleste steder også vil gjøre det i fremtiden, men som etter en konkret vurdering kan flyttes til store kommuner som utgjør naturlige bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Og så er det også viktig å nevne at mer lokaldemokrati og sterkere kommuner ikke kan skapes ved flytting av oppgaver alene, men at det også krever at staten detaljstyrer kommunene mindre. Da vil denne reformen bli det motsatte av en sentraliseringsreform. Det vil bli en lokaldemokratireform som skaper handlingsrom og forutsetninger for mer maktspredning og et bedre lokaldemokrati.

Hele Stortingsmelding 14 (2014-15) kan leses på nettet her og som pdf-fil her