torsdag 5. mars 2015

En hyggelig lederartikkel

Det ligger i sakens natur at de som sitter i maktposisjoner oftere får kritikk enn ros i pressen. Medienes jobb i et demokrati er å stille kritiske spørsmål og å utfordre politikere i regjeringsposisjon. Noen ganger kan det oppleves veldig ensidig negativt og litt urettferdig, men slik er rammebetingelsene. Et levende demokrati krever politikere med tykk hud.

Desto hyggeligere er det derfor nå noen på lederplass skryter av jobben man gjør. I lederartikkelen "Statsråd som lykkes" (foreløpig ikke på nett) skriver Teknisk Ukeblad og redaktør Tormod Haugstad at Jan Tore Sanner og Kommunal- og moderniseringsdepartementet lykkes med å gjennomføre viktige ting. Og han er veldig opptatt av at det er vi lykkes med er endringer som er store og til dels kontroversielle, men som har stor betydning for samfunnet. Haugstad nevner kommunereform spesielt, og skriver:

"Nå er over 250 av landets 428 kommuner i gang med reformprosessen. Både folkevalgte og administrasjon ser mulighetene fremfor begrensningene. Tiden er overmoden ettersom Norge har endret seg mye siden forrige reform for 50 år siden. Små kommunene rammes hardest av sentraliseringstendensen. De tappes for kompetanse og inntekter. Og de kommer på etterskudd når det gjelder infrastruktur og gode velferdstilbud."

Og kan har også noen synspunkter på hvorfor disse prosessene nå går bedre enn mange kanskje forestilte seg på forhånd:

"Den vellykkede prosessen så langt skyldes god planlegging og at ingen vedtak blir tredd nedover de tillitsvalgte. Selv om reformen er basert på et flertall i Stortinget, er det fylkesmennene og kommunene selv som skal gjennomføre prosessen. Departementet har utarbeidet et godt pedagogisk opplegg og en verktøykasse med økonomisk støtte, veiledere i hvert fylke og et nettsted, nykommune.no som gir nøkkeltall for hvilket potensial som ligger i ulike varianter av kommunale ekteskap. Dette er ikke problemfritt. De fleste vil ønske seg en mektig bykommune som partner og nye friere kan som kjent føre til dårlig stemning mellom gamle naboer. Jan Tore Sanners store politiske prosjekt er å effektivisere og forenkle det offentlige Norge gjennom kommunereform og digitalisering. Prosessen vil ta mer enn fire år, men har kommet godt i gang,"