tirsdag 17. mars 2015

Tull med tall på TV2

Det var sikkert gøy å lage TV2-innslaget om vekst i byråkratiet mandag kveld, med innlagte Pushwagner-filmer og filmklipp fra utsiden av noen utvalgte direktorater der reporterne megetsigende kunne fortelle at de vokser og at det snart skal bli enda flere direktorater.

At det lages saker som stiller spørsmålstegn ved mulige motsetninger mellom tidligere uttalelser og dagens politikk er helt naturlig. Problemet er imidlertid at TV2 i sin iver etter å bevise politisk inkonsistens gjorde seg skyldige i noen store unøyaktigheter når de presenterte tall som de hevder viser at byråkratiet vokser kraftig. Kanskje de ikke har forstått tallene? Eller kanskje TV2 synes fortellingen de hadde laget var så god at de ikke ville la seg forvirre av fakta?

Selve tabellen TV2 refererer fra er det ikke noe galt med. Den kommer fra Kommunal og moderniseringdepartementet og har oppdaterte tall for antall ansatte i statsforvaltningen, som i oktober 2014 var 160 997 personer. Det er 3464 flere enn et år tidligere, en vekst på 2,2 prosent. Hadde TV2 også tatt med de omkring 90 000 ansatte i de statlige helseforetakene, det vil si folk som i hovedsak jobber på statlige sykehus, ville økningen vært enda høyere.Satsing på helse og omsorg er nemlig prioritert av denne regjeringen.

Og her er første problem med denne "nyheten" til TV2. Den fremstiller det som antall "byråkrater" i staten har økt med 3464 på et år. Ser man på tabellen TV2 har lenket til viser den imidlertid at antall ansatte i departementer og direktorater, det jeg tror de fleste tenker på som "byråkrater" har vært ganske stabilt. Veksten i antall ansatte er ikke i departementene og direktoratene, men i andre "underliggende etater", særlig under Justisdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Og hva er disse underliggende etatene? Det er politi, fengsler, universiteter og høyskoler.

Jeg tror ikke det er vanlig å omtale politifolk og forskere som byråkrater. Det at det blir flere av dem er et resultat av en politiske satsing for å styrke politiet og å satse mer på høyere utdanning og forskning, i tråd med regjeringens politisk plattform. På samme måte blir det flere ansatte i samferdselssektoren når det satses på samferdsel og flere ansatte på sykehusene når det satses på helse. Det er naturligvis viktig å passe på at mest mulig av denne veksten kommer i form av flere ansatte som jobber i den delen av virksomheten som leverer tjenester til innbyggerne og ikke i form av flere "byråkrater". Tallene tyder på at det er slik det er blitt, men her er det mulig å gjøre enda mer for å sørge for at veksten kommer på de riktige stedene. Eksempler på store pågående prosesser der det arbeides godt med å styrke tjenestene rettet mot innbyggere og næringsliv, mens det administrative apparatet slankes, er omstillingene i Innovasjon Norge, i Skatteetaten og i samferdselsetatene.

Den andre feilen TV2 gjør seg skyldig i er å gi inntrykk av at det spretter opp stadig nye direktorater som øker antall ansatte i staten. I hvert fall to av eksemplene som ble brukt i innslaget var veldig misvisende. Det ble for eksempel gitt inntrykk av at et nytt valgdirektorat nå skal opprettes etter en deling av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Sannheten er at ansvar for gjennomføring av valg ikke har ligget i DSB, men i Kommunaldepartementet, en kobling mellom valggjennomføring og det politiske apparatet som har fått kritikk internasjonalt. For å sikre nødvendig uavhengighet vil denne enheten flyttes ut av departementet og til et nytt valgdirektorat som skal samlokaliseres med annen statlig virksomhet i Tønsberg. Det er god ressursutnyttelse.

Det ble også hevdet at Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal deles opp slik at det bli to direktorater. Dette er planer TV2 må være alene i verden om å kjenne til. Det kunne vært interessant å høre mer om hvorfor og hvordan TV2 mener at denne delingen skal gjennomføres, men jeg tror kanskje dette må skyldes en misforståelse. Men noen endringer i oppgaver og organisering, i tråd med nye politiske prioriteringer og endringer i samfunnet, vil det naturligvis være behov for flere steder i offentlig sektor fremover, Den viktigste av disse politiske prioriteringene heter kommunereform og handler om å legge flere av oppgavene staten har ansvaret for til større og sterkere kommuner.

Oppdatering 30.03.2016: Gledelig nok er det mange som fortsatt lenker til denne bloggposten når de skal dele informasjon om hvordan utviklingen i statsforvaltningen har vært, og om det øker på de riktige stedene. Her kan det imidlertid være nyttig å være klar over at tallene i denne posten går frem til oktober 2014. Jeg har i en annen og senere bloggpost, med overskriften "Vekst i politi, forskning og forsvar", skrevet om utviklingen i antall ansatte i statsforvaltningen frem til høsten 2015.