mandag 23. mars 2015

Tjenestehandelen vokser

Norsk olje- og gassproduksjon vil falle i årene som kommer og det er viktig at vi har flere ben å stå på. I form av flere næringer som har det som skal til for å klare seg godt i internasjonal konkurranse. Derfor er det interessant å studere statistikken over utenrikshandelen med tjenester for å se hvordan tjenestehandel bidrar i norsk eksportstatistikk. Det vi kan lese der er ganske oppmuntrende. Statistisk Sentralbyrå skriver:

"Tenestehandelen med utlandet har vakse i fleire år. I 2014 heldt den positive trenden fram. Tenesteeksporten auka med 12 prosent, medan importen steig med 8 prosent samanlikna med 2013. Dermed aukar handelsoverskotet. Totalt eksporterte Noreg tenester for 220,5 milliardar kroner i 2014. Importen var på 211,7 milliardar kroner. Kraftiggare eksportvekst bidrog til større overskot på balansen for tenestehandelen som i 2014 utgjorde 8,8 milliardar kroner."

Grafen over viser at tjenesteimporten til Norge er veldig dominert av handel med Norden og EU, mens eksporten av tjenester fra Norge skjer mye bredere. Her utgjør Norden og EU i underkant av 50 prosent, mens både Nord-Amerika og Asia også utgjør veldig store markeder.

Hva er det så denne store tjensteeksporten fra Norge består av? SSB har to tabeller som kaster lys over dette, den ene handler om tjenestehandel etter tjenestetype og den andre om tjenstehandel etter næring. Summen av disse to tabellene viser at det særlig er to store tjenestetyper som dominerer, sjøtransporttjenester som står for omkring 35 prosent av eksporten og faglig og teknisk tjenesteyting som står for omkring 20 prosent. Tjenstetypestatistikken forteller oss at petroleumstjenester står for 10 prosent av eksporten og 23 prosent av importen, mens næringsstatistikken forteller at ikt-næringen står for 8 prosent av eksporten og 10 prosent av importen. SSB sier dette om tallene for eksport etter tjenestetype;

"Sjøtransporttenester dominerte framleis den norske tenesteeksporten i 2014. Denne tenestegruppa synte ein eksportauke frå 69,3 milliardar kroner i 2013 til 82,6 milliardar kroner i 2014. Dette tilsvararar ein vekst på 19 prosent. Med ein eksportverdi på 42,9 milliardar kroner var forretnings-, profesjons- og tekniske tenester den nest største tenestegruppa i 2014. Det er omtrent det same nivået som i 2013."