tirsdag 16. september 2014

På veiåpning med Fabian Stang

Når man er statssekretær i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet får man gjøre mye annet spennende, men ikke åpne nye veier. Den jobben tar samferdselsministeren seg av, gjerne sammen med en lokal ordfører. I dag var det imidlertid min tur. Statsbygg, som ligger under KMD, har hatt ansvaret for å bygge 590 meter ny vei og 320 mener ny gang- og sykkelvei, og ellers revet et bygg, oppgradert en vei og beplantet, i Gaustadbekkdalen mellom Ring 3 og universitetet i Oslo.

Denne nye infrastrukturen ble i dag overlevert fra staten til Oslo kommune, og i den forbindelse holdt jeg en kort tale. Det samme gjorde ordfører Fabian Stang, som også fikk æren av å klippe over snoren, og byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg, som har hatt ansvaret for dette prosjektet. Mer om arbeidet som er gjort i dette prosjektet kan man lese om på Statsbyggs nettsider.

Samarbeidet mellom staten og Oslo kommune i dette området har røtter tilbake til 1952 da Stortinget vedtok at arealene i Gaustadområdet skulle settes av til forskning og undervisning. På 80-tallet startet utbyggingen av området for fullt, med blant annet Forskningsparken, som er bygget ut i flere trinn, og Institutt for informatikk (IFI). Flere anvendte forskingsinstitutter ligger også i dette området. Over på den andre siden av ringveien finner vi Rikshospitalet og det medisinske fakultetet ved UiO. Noen har regnet ut at rundt en tredel av Norges samlede forskningsaktivitet foregår i dette lille området, så man må jo si et Stortingets vedtak fra 1952 har gitt det ønskede resultatet.

Og det gror videre. I forbindelse med byggingen av det store nye informatikkbygget IFI-2 (i dag Ole Johan Dahls hus), som ble åpnet i 2011 på universitetets 200-årsdag, ble det gjort avtaler mellom staten og de andre store aktørene i området om å ferdigstille infrastrukturen på nordsiden mot Ring 3. De lokalkjente vil vite at adkomsten til universitetet fra denne siden har vært ganske kronglete. Kjørende fra Ring 3 måtte først kjøre opp til Rikshospitalet og så krysse trikkeskinnene flere ganger på strekningen ned til universitetet. Den nye veien løser dette problemet og de syklende og gående får en flott ny gang- og sykkelvei langs Gaustadbekken.

Denne oppgraderingen er også viktig for det som skal skje videre i Gaustadbekkdalen på de gjenværende arealene som ikke er utnyttet. Tidligere i år ble det igangsatt et prosjekt for et nytt livsvitenskapsbygg ved Universitetet i Oslo. Det er et stort prosjekt som Statsbygg gjennomfører på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet og som vil muliggjøre nye forskningssatsinger på noen veldig spennende og fremtidsrettede områder, i skjæringspunktet mellom kjemi, biologi, medisin, farmasi og informatikk, gjerne omtalt som "life science", eller livsvitenskap.

Det nye bygget skal ligge på arealet mellom den nye veien og den nye gang- og sykkelstien og har en foreløpig arealramme på 66 700 kvadratmeter. Plan og designkonkurransen for bygget er nå i gang og de løsningsforslagene som har kommet inn fra de syv prosjektgruppene som har deltatt i plan- og designkonkurransen kan man se her på Statsbyggs nettsider. Nå er det naturligvis kvaliteten på det foregår på innsiden av bygningene som betyr aller mest for hvor godt vi hevder oss internasjonalt innenfor forskning og forskningsbasert næringsliv. Men skal man trekke til seg alle de kloke hodene man trenger for å lykkes så hjelper det at også de fysiske omgivelsene er attraktive.