mandag 1. september 2014

Lansering av CIENS Urban

For noen dagens siden var jeg en av innlederne da CIENS Urban - Senter for bærekraftig byutvikling ble lansert. Jeg var også til stede i 2006 da det nye CIENS-bygget ble åpnet i Forskningsparken i Oslo. Den gang ble det sagt mye vakkert om hvordan et felles bygg for forskerne i TØI, CICERO, NIVA, NINA og MET ville skape noe større enn det disse anvendte forskningsmiljøene får til hver for seg. Men det er ikke nok å være gode naboer. Man må samarbeide i konkrete prosjekter og satsinger, på tvers av fag- og organisasjonsgrenser, for å leve opp til en slik ambisjon.

CIENS Urban er en slik konkret felles satsing som både skal løfte forskningskvaliteten, bidra med kunnskap på områder som er viktige for samfunnet og skape bedre samarbeidsarenaer med partere i næringsliv og offentlig forvaltning. Det er enda ikke et ferdig utformet senter, men er en invitasjon til å delta i utviklingen av et sterkt kunnskapsmiljø som er opptatt av vekstutfordringene og samordningsutfordringene våre byregioner har.

Jeg var invitert til åpningen for å si noe om hvilket kunnskapsbehov offentlige myndigheter har på disse områdene. Det er det ikke spesielt vanskelig å peke på. I en tid der folketallet i Norge vokser mer enn vi trodde for noen år siden, der den kreative og kunnskapsbaserte delen av næringslivet vokser mest og koblingene til utdannings- og forskningsmiljøene blir tettere, og der mesteparten av veksten kommer i byene, er det behov for både mer kunnskap og gode møteplasser for å finne løsninger. Vekst skaper utfordringer både når det gjelder transportsystemer, arealutnyttelse, kollektivløsninger, energiinfrastruktur, miljø og planprosesser, Problemstillingene er også helt sentrale for diskusjonene om kommunestruktur og om oppgavefordeling mellom stat og kommune. Det er dessverre ikke slik at forskingen kan løse alle spørsmål. På mange områder må politikere uansett gjøre vanskelige veivalg, men forskningen kan skaffe oss et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutningene.

Brosjyren CIENS Urban har laget for å presentere seg selv fremhever fire forskningsområder: de skal konsentrere seg om Det er for det første den fysiske utformingen og urbane infrastrukturen. For det andre skal de se på grønn teknologi og næringsutvikling, med vekt på hva som fremmer innovasjon. For det tredje skal de se på utfordringer knyttet til strategisk og samordnet styring og planlegging, slik at løsningene som velges ikke bare blir best for den enkelte sektor, men henger sammen. Og for det fjerde skal de se på bedre systemer og indikatorer for å måle og evaluere bærekraftig byutvikling.

Dette er prioriteringer som passer godt sammen med temaer EU prioriterer i sin nye store forsknings- og innovasjonssatsing Horizon 2020. Våre norske urbane utfordringer er stort sett nokså sammenfallende med de utfordringene byregioner har ellers i vår del av verden og det at norske forskere deltar aktivt i internasjonale forskningsprosjekter og kunnskapsnettverk er bra for både næringslivet og offentlige myndigheter.