fredag 24. januar 2014

Hundre dager

Fredag kl 12 var det 100 dager siden Erna Solbergs nye regjering kom ut på slottsplassen for første gang. Så gikk turen til departementene der nøkler ble overlevert og Høyre og FrP tok over styringen av landet. Hva er det så som har skjedd i løpet av disse første 100 dagene?

Spør man de som måtte gå av etter valget, ser det ut som de har litt problemer med å bestemme seg for om de mener regjeringen bare prater og ikke har gjort noen ting av betydning, eller om de mener at regjeringen fører landet i en ny og farlig retning. Spør man sentrumspartiene Venstre og KrF virker det som de er rimelig fornøyd med måten samarbeidet foregår og gjennomslaget de har fått i flere av sine prioriterte saker. Og sannheten er at det har skjedd ganske mye på kort tid, som endrer kursen på viktige områder. men uten at noe er blitt rasert eller ødelagt.

I offentlig sektor handler det om å fornye, forenkle og forbedre, blant annet gjennom økt handlingsrom for ledelse, digitaliseringstiltak som frigjør tid og kompetanse og en forenkling av regelverket for plan og bygg. Endringer som vil øke gjennomføringskraften og tempoet. Dessuten er det startet opp et arbeid med en kommunereform som skal gi mer lokaldemokrati. Noen av prosessene som er igangsatt tar det tar litt tid å ferdigstille, den lokale involveringen i prosessene og mer lokaldemokrati er i seg selv et viktig mål, men jeg tror ikke det vil gå så lang tid før det blir tydelig for flere at dette handler om viktige kursendringer.

På statsbudsjettets utgiftsside handler det om å prioritere bedre. Vi har klart å rydde plass til investeringer som fremmer vekst og arbeidsplasser og bidrar til omstillingen til en kunnskapsøkonomi. Forskning og utdanning, vei og jernbane, helse og skattelettelser er prioritert. Innen helse er det tydeliggjort at rus og psykisk helse skal prioriteres og at kapasitet hos ideelle og private skal tas i bruk for å løse oppgavene.

Noen tiltak krever mye mer enn 100 dager før de kan gjennomføres, men det som allerede er gjort og det som er igangsatt, viser at regjeringen er godt i gang med en ny politisk kurs for Norge. Listen over det viktigste som er gjort de første 100 dagene finnes her.