mandag 6. januar 2014

Jakten på tidstyvene

En liten påminning om en bra sak om jakten på tidstyver som stod i Aftenposten lille julaften (på nett her). Jan Tore Sanner besøkte NAV-kontoret på Søndre Nordstand og fikk se hvordan saksbehandlerne må punche inn data fra papirbaserte søknader på nytt i et skjema før de sendes til Husbanken. Ansatte bruker anslagsvis 50 000 timer i året på denne avskriften.

Dette er et godt eksempel på en tidstyv, i dette tilfellet i form av en arbeidsprosess som kan forenkles kraftig ved hjelp av digitalisering, Noe som både sparer penger og frigjør arbeidskraft i NAV som kan brukes til oppgaver som både er mer kompetansekrevende og mer spennende. I dette tilfellet vil Husbankens nye system for e-søknader til bostøtte og startlån, som kommer i løpet av 2014, spare anslagsvis 60 millioner kroner for kommunene og 2,4 millioner kroner for Husbanken selv.

Hvordan skal vi så identifisere og få fjernet enda flere tidstyver i stat og kommune? Det handler om å både jobbe "nedenfra" og "ovenfra". Nedenfra i den forstand at man tar utgangspunkt i den enkelte brukers opplevelser og den enkelte ansattes hverdag og bruker dette til å identifisere endringer som vil fjerne unødvendige hindringer og dobbeltarbeid. Men fordi tidstyver og flaskehalser ofte også skyldes dårlig samspill mellom ulike offentlige virksomheter, for eksempel en forskrift eller prosedyre som har en utilsiktet negativ virkning, er det viktig at vi også jobber "ovenfra" og ber ledelsen i offentlige virksomheter om å aktivt kartlegge slike tidstyver.

Startskuddet for denne innsatsen mot tidstyver gikk rett før jul med et nytt rundskriv fra Kommunal og Moderniseringsdepartementet som sier at samtlige departementer nå må sørge for at deres underliggende virksomheter deltar i jakten på tidstyver. De enkelte statlige virksomhetene blir i sin tildelingsbrev for 2014 pålagt følgende:

"Statlige virksomheter skal i forbindelse med årsrapporten for 2014 rapportere til eget departement om arbeidet med fjerning av "tidstyver". Det vil si effektivisering av egen drift, regelforenkling og andre gjennomførte forenklingstiltak i egen virksomhet og overfor innbyggere, næringsliv og offentlige virksomheter."

Men fordi det som nevnt kan være noen tidstyver den enkelte virksomhet ikke kan gjøre noe med alene, men er avhengig av at andre gjør endringer, skal de også rapportere om slike hindringer. Fremdriftsplanen er kort oppsummert at virksomhetene innen 1. september 2014 skal foreslå forenklinger i regelverk eller prosedyrekrav andre har fastsatt. Innen 1. november 2014 skal hvert departement levere en samlet oversikt over disse forslagene om tidstyver som skyldes andre til Kommunal- og Moderniseringsdepartementet, slik at vi kan begynne å jobbe med dem. Og innen 1. mai 2015 skal departementene skrive en oppsummering av hva de har gjennomført og status for forenklingstiltak innenfor sin sektor basert på årsrapportene for 2014.

Det blir spennende å følge med på dette arbeidet fremover. Jeg tror mange er interessert i å bidra og at virksomhetene vil gripe aktivt tak i denne muligheten til å få til forenkling og fornying.. Og forhåpentligvis vil vi også få inn noen gode forslag til hva vi politikere selv bør gjøre for å fjerne tidstyver vi har skapt for andre.