tirsdag 21. januar 2014

Enklere plan- og byggeregler

Regjeringen arbeider med å modernisere offentlig sektor og har som mål å forenkle lover, regler og prosedyrer som er unødvendig kompliserte og tidkrevende. En viktig del av dette er forenkling av plan- og bygningsloven med sikte på å  gjøre det enklere og billigere å bygge boliger og gjennomføre samferdselsprosjekter. I den omfattende pakken som ble presentert i forrige uke, som det skal jobbes videre med i tiden som kommer, er det særlig fem viktige forenklingsområder:

For det første skal byggteknisk forskrift (TEK) forenkles. Regjeringen vil gå igjennom teknisk forskrift og særlig se på arealkrevende pålegg. Universell utforming som prinsipp skal ligge fast, men vi ønsker å se på hvordan kravene er utformet. Målet er å få sendt ut forskriftsendringer på høring våren 2014, slik at endringer kan gjennomføres fra nyttår.

For det andre arbeider vi med å få samordnet statlige innsigelser som i dag kan skape store forsinkelser i bygg- og veiprosjekter. I dag må kommuner og innbyggere forholde seg til mange statlige myndigheter som kan ha hver sine innsigelser på planprosesser og utbygginger. Det pågår nå et forsøk der enkelte fylkesmenn har ansvar for å samordne innsigelser på vegne av alle statlige myndigheter. Regjeringen vil vurdere å utvide dette til en permanent ordning for alle fylkesmenn fra 2015.

For det tredje arbeider vi med forslag som vil fjerne søknadsplikten og gjøre det enklere å bygge små nybygg. Disse søknadene står for 20% av kommunenes saksbehandling, og det blir både mindre saksbehandling for kommuner og raskere byggeprosess for innbyggerne om kravene fjernes. Eksempelvis betyr dette at man kan bygge garasjer eller små tilbygg uten å søke så lenge byggene er i tråd med planverket.

For det fjerde jobber vi med å få fastsatt kortere tidsfrister. Det blir gjort en gjennomgang av tidsfristene som gjelder i plan- og byggeprosesser. Blant annet vurderes det å korte ned hovedregelen for kommunenes frist for saksbehandling fra 12 til 3 uker, og se på fristene for behandling av søknader om dispensasjon fra plan.

Og for det femte så vil digitalisering av søknads- og arbeidsprosesser kunne gi store tidsbesparelser og forenklinger for både byggenæring, kommuner og innbyggere. Derfor jobbes det med ikt-utvikling og digitalisering parallelt med forenklingen av regelverket, blant annet i pilotprosjektet ByggLett som gir mulighet for fullstendig elektronisk saksbehandling, i første omgang for enkle byggverk.

Mer utfyllende informasjon om dette arbeidet ligger på KMDs nettsider, på Høyres nettsider og på FrPs nettsider. Dette er en del av moderniserings- og forenklingspolitikken som betyr mye for mange, og som det blir spennende å jobbe videre med, sammen med Jan Tore Sanner og min statssekretærkollega Per-Willy Amundsen som er en viktig pådriver i dette forenklingsarbeidet.