torsdag 2. januar 2014

Godt nytt bloggår

Det har blitt 2014, noe som blant annet betyr at det nye Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) er etablert. KMD har nye nettsider der man kan lese mer om hvilke ansvarsområder dette store nye departementet har:

"I tillegg til å samordne regjeringens moderniserings-politikk, har KMD ansvaret for områder som plan- og bygningsloven, boligpolitikk, nasjonal IKT-politikk og digitalisering, kommuneøkonomi, valg, personvern, forvaltningspolitikk, regional- og distriktspolitikk, statlig bygg- og eiendomspolitikk, statlig arbeidsgiverpolitikk og same- og minoritetspolitikk."

Nå er det ikke helt nytt at alle disse områdene er under en felles politisk ledelse. Det har de vært helt siden regjeringsskiftet i oktober, men det er likevel en viktig milepæl når de også formelt og administrativt er blitt samlet under et felles departement fra årsskiftet med felles staber, saksbehandlingssystemer, brevark og nettsider. Det gjør det enklere å jobbe på tvers av ulike sektorer og er en viktig forutsetning for å nå flere av målene i regjeringens politiske plattform.

2014 kommer til å bli et spennende år. Hovedansvaret for å gjennomføre to av de åtte satsingsområdene i Sundvoldenplattformen til H/FrP-regjeringen ligger i KMD. Det ene er målet om en mer effektiv og moderne forvaltning som forenkler hverdagen for innbyggere og næringsliv. Det handler blant annet om bedre ledelse og om å frigjøre tid for de ansatte slik at de kan bruke den på de oppgavene som er viktigst. Det andre er å gjennomføre en kommunereform som styrker lokaldemokratiet og sørger for at kommunene er kompetansemessig og organisatorisk rustet til å levere fremtidens velferdstjenester.

Da jeg ble utnevnt til statssekretær i oktober skrev jeg at jeg håpet at jeg ville kunne fortsette bloggingen, men at jeg var litt usikker på hvor lett det ville bli rent praktisk og tidsmessig. Det har vist seg å gå ganske bra, selv om det ble litt mindre aktivitet på slutten av året. De siste tre månedene i 2013 ble det 50 innlegg, mot 60 innlegg i 2012. Men jeg er veldig fornøyd med at totalen for hele 2013 ble 241 innlegg, mot 238 innlegg i 2012 og 252 i 2011. 

Jeg tror bloggen kan være en ganske nyttig kanal fremover, både når vi skal forklare forslag til ny politikk, når vi gjennomfører ting og når vi ser effektene av ulike endringer. Bloggen gir mulighet til å begrunne, reflektere og diskutere politikk på litt andre måter enn når man holder et foredrag eller skriver en kronikk. Jeg bruker ofte bloggen til å omtale ulike nyheter, analyser, statistikk og rapporter laget av andre, og gjerne reflektere over hva det betyr. Det gir en mulighet til å omtale andre saker og utviklingstrekk enn de jeg jobber direkte med selv, gjerne ting utenfor Norge også, men som også kan være er en viktig rammebetingelse som begrunner behovet for endret politikk i Norge. Jeg håper derfor at 2014 kan bli et riktig godt nytt år, også her på bloggen.