torsdag 1. mars 2012

Siste kvartalsrapport fra Tor Steig

Den norske tosporsøkonomien
NHO la i dag fram sin økonomiske kvartalsrapport for første kvartal i 2012, inkludert et økonomibarometer med nye tall for bedriftenes forventninger for 2012. Litt vemodig, for det var siste gang Tor Steig la frem tallene. Han hadde sin siste arbeidsdag onsdag og går av med pensjon etter 32 år i NHO. Han har vært en viktig talsmann for norsk næringsliv og jeg tror mange kommer til å savne Tors entusiasme og pedagogiske evner.

Det er 2500 bedrifter som har svart i undersøkelsen og de har moderate forventninger til veksten fremover, gjennomsnittsbedriften i Norge mener det er grunn til å være nøktern. Men tallene viser at det er dette gir mening å forholde seg til gjennomsnittsbedrifter fordi det egentlig er et enormt sprik i forventningsnivået.Vi har nå en enda sterkere todeling i næringslivet enn noen gang. NHOs skriver dette om rapporten på sin nettside:

"NHOs ferske økonomiske kvartalsrapport, Økonomisk overblikk 1/2012, viser at tosporsøkonomien befester seg. Olje- og gassvirksomheten blir stadig mer dominerende i norsk økonomi. Investeringene her utgjorde i fjor 140 milliarder kroner – syv ganger mer enn investeringene i industri og bergverk i fastlandsøkonomien. - Det er nå tegn på at oljeklyngen fortrenger annen norsk konkurranseutsatt næringsvirksomhet gjennom særnorsk sterk kostnadsvekst og tilspisset kamp om den kvalifiserte arbeidskraften, sier NHOs sjeføkonom Tor Steig."

Nå viser tallene at de kunnskapsbaserte tjenestenæringene også er blant vinnernæringene sammen med og sikkert også delvis på grunn av petroleumssektoren. Både faglig, vitenskapelig og teknisk tjensteyting og forretingsmessig tjenesteyting melder at de forventer 3,7 prosent flere ansatte i 2012, noe som er like høyt som i petroleumsrelatert næringsliv. På NHOs nettsider kan man se egne oversikter for ulike næringer og regioner, for eksempel informasjon og kommunikasjon og  faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting. Det er også laget en samlet oversikt for hele Abelia-området.

Ser en på tallene vil en se at hovedbildet er svært positivt. Det er bra for denne delen av næringlivet, men det også veldig viktig for samfunnet som helhet at den mest kunnskapsintensive delen av privat næringliv går godt. Med vært kostnadsnivå og våre utfordringer i konkurransen med de fremvoksende økonomiene er det helt avgjørende at kunnskapsintensiteten i våre varer og tjenester øker både i tradisjonelt norsk næringsliv og i de nyere og kunnskapsbaserte næringene.

Denne kvartalsrapporten viser at det nå er større regionale forskjeller i veksttakten enn noen gang i Norge. Rogaland ligger suverent på topp foran Oslo og Akershus. Det er her flertallet av de nye jobbene kommer. Også Hordaland, Trøndelag og Vestfold ligger over landsgjennomsnittet i vekst. Og så er det verdt å merke seg at nå er enda flere enn tidligere som svarer at manglende tilgang på kvalifisert arbeidskraft er et hinder for nye investeringer. I petroleumssektoren og i de kunnskapsbaserte tjenestenæringene er dette blitt den viktigste hindringen for å investere enda mer. Det å legge til rette for økt tilgang til kompetanse fremstår derfor som den aller viktigste delen av næringspolitikken fremover.