fredag 28. oktober 2011

Stagnasjon i næringslivets forskning

SSB: FoU-innsats i bedrifter med over 10 ansatte
Statistisk Sentralbyrå offentliggjorde i dag tall for næringslivets satsing på forskning og utvikling i 2010. Tallene viser at næringslivets satsing på forskning og utvikling var på totalt 20,1 millarder kroner i 2010 i bedrifter med mer enn 5 ansatte. Næringslivets forsking økte kraftig fram til 2008, men de siste to årene har veksten stoppet helt opp. Totalt antall FoU-årsverk i norske bedrifter med over 5 ansatte er 16 824, noe som er en liten nedgang.

Næringslivet er den sektoren som utfører mest forskning i Norge, mer enn både universitetene og instituttene. Likevel er næringslivets forskningsinnsats lavere i forhold til BNP enn i våre naboland og det er  bekymringsfullt at satsingen på forskning ikke har økt de siste årene. Finanskrisen må ta mye av skylden for denne utflatingen. Men dette er også et resultat av at næringsrettet forskning ikke har vært prioritert på statsbudsjettene regjeringen har lagt fram de siste årene.

Ser vi på hvordan forskningsinnsatsen utvikler seg i ulike deler av næringslivet så er det tjenestesektoren som er størst og også har vekst, mens det er nedgang i industrien. I tjenestesektoren ble det forsket for 10,6 milliarder kroner, mens industrien forsket for 7,4 milliarder. I andre næringer ble det forsket for 2 milliarder. Det er en ganske kraftig forskyvning av forskningsinnsatsen som har skjedd det siste tiåret, fra industri til tjenestenæringer. Noe skyldes bransjeglidning, bedrifter som før ble klassifisert som industri er blitt tjenesteleverandører. Noe skyldes kanskje at det forskes mer enn før i tjenestebedrifter generelt. Men den viktigste forklaringen er nok at vi har stadig flere kunnskapsintensive tjenestebedrifter.