onsdag 4. november 2015

Ventetiden for helsehjelp går ned

Et bedre helsevesen handler om å sette pasientenes behov i sentrum både i det daglige og når større endringer og reformer gjennomføres. For regjeringen har det vært særlig viktig med økt valgfrihet, kortere ventetid, bedre informasjon og et enklere system å forholde seg til for pasientene

Nå ser vi at denne innsatsen er i ferd med å gi resultater. Nye tall fra Helsedirektoratet viser at ventetiden går ned og pasientene får behandling raskere. Andel fristbrudd er redusert med en tredjedel. Særlig for rusbehandling går ventetiden ned, og er nesten to uker lavere enn samme tid i fjor. Og selv om det for hver enkelt pasient er viktigst hvor lenge vi må vente, er det også gode nyheter at 25 000 færre pasienter venter på behandling, en reduksjon på over 9 % siden i fjor. At færre mennesker venter på behandling er også bra samfunnsøkonomi.

På Helsedirektoratets nettsider finner vi helt oppdatert statistikk om ventetider i spesialisthelsetjenesten. Der kan vi lese at:

"Ventetiden i spesialisthelsetjenesten reduseres. Størst nedgang har tverrfaglig spesialisert rusbehandling med 13 dager. I psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling innfris kravet om at gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager. I somatisk sektor går gjennomsnittlig ventetid ned to dager fra 2. tertial 2014 til 2. tertial 2015. I psykisk helsevern har ventetiden gått ned to dager for barn og unge, mens de voksne venter i gjennomsnitt én dag mindre før de får behandling. Myndighetene har stilt krav om at gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten skal være under 65 dager. Psykisk helsevern og rus innfrir dette kravet, mens innen somatikk ventet pasientene i gjennomsnitt 68 dager til de fikk igangsatt helsehjelp."

For en mer omfattende gjennomgang av tallene, fordelt på ulike sektorer, helsefagområder og helseregioner, er det anbefalt å dykke ned i heftet "Ventetider og pasientrettigheter 2. tertial 2015" fra Helsedirektoratet der man finner både statistikkene, beskrivelsene og forklaringene. Men det viktigste her er å slå fast at politikk virker, i den forstand at de høye ambisjonene og tydelige prioriteringene regjeringen og helseministeren har for helsesektoren er i ferd med å gi resultater.