torsdag 19. november 2015

Nye energikrav i bygg

Bygg står for 40 prosent av energibruken i Norge. En viktig del av Regjeringens oppfølging av klimaforliket i Stortinget er derfor skjerpede energikrav til nye bygg. De nye energikravene regjeringen nå har lagt frem sikrer at nye bygg vil bli opptil 25 prosent mer energieffektive enn med dagens regler.

De nye kravene er nedfelt i en forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet om nye energikrav i byggteknisk forskrift (TEK 10). Energieffekten oppnås blant annet med bedre vinduer, mer isolering og mer effektive tekniske systemer. I tillegg skal alle nye bygg varmes opp med klimavennlig energi. Det blir forbud mot all installasjon av fossil energi i nye boliger og bygg.

VG har laget et større oppslag om saken der de også ser på kostnadene ved de nye energikravene. Nye krav til gulvisolasjon, energieffektive vinduer og noen andre tekniske krav vil isolert sett øke byggekostnadene med anslagsvis 250-500 kroner pr kvadratmeter. Men her må man også ta med i regnestykket av energiforbruket vil synke, noe som vil gi en lavere strømregning, særlig dersom strømprisene av en eller annen grunn skulle øke mye. 

Men enda viktigere er det at den nye forskriften, i tillegg til å være en stor forenkling av regelverket, i langt større grad enn før åpner for elektrisk oppvarming. Dette gir en rimeligere investeringskostnad enn å installere vannbåren varme og er dessuten en svært fornuftig ting å gjøre sett i lys at vi i Norge har gått fra å ha et kraftunderskudd i alle år til å ha et kraftoverskudd. Og dette overskuddet består både av "gammel" fornybar energi i form av vannkraft, men i økende grad "ny" fornybar energi i form av vind- og solenergi som blir hjulpet frem av ordningen med grønne sertifikater. Når dette er tilfelle er det ikke spesielt lurt å legge hindringer i veien for å bruke miljøvennlig elektrisitet. Den nye forskriften sier også at bygg som produserer lokal fornybar elektrisitet, for eksempel fra solceller på taket, kan få noe lempeligere krav til energieffektivitet i selve bygget. 

En mer fullstendig faktaoversikt over hva som ligger i de nye energikravene, inkludert noen unntak bl,a, for små bygg og overgangsbestemmelser, kan man lese her.