lørdag 28. november 2015

Lavere oljeinvesteringer

Grafen til venstre, en oversikt fra SSB over industriinvesteringene i Norge de siste ti årene, viser minst to veldig interessante poenger. Det ene er hvor dominerende investeringer i oljevirksomhet er sammenlignet med andre industriinvesteringer. Det andre er at oljeinvesteringene, etter mange år med sterk vekst, faller kraftig både i 2015 og 2016.

Fordi det er dagens investeringer som skaper fremtidige inntekter, illustrerer dette bedre enn noe annet hvorfor vi må ha flere ben å stå på i norsk næringsliv. Tallene og grafene er hentet fra Statistisk Sentralbyrås nye oversikt Investeringer i olje og gass, industri, bergverk og kraftforsyning, 4. kvartal 2015, For å ta de to poengene i tur og orden;

Investeringer i oljevirksomhet er de klart dominerende industriinvesteringene i Norge, og har økt mest det siste tiåret. Det ble i toppåret 2014 investert 258 milliarder kroner i oljevirksomhet, industri og kraftforsyning i Norge. Av dette utgjorde oljeinvesteringene 214 milliarder kroner, det vil si godt over 80 prosent av totalen. Det er en oppgang fra 90 milliarder kroner i 20014. Industrien investerte for 21 milliarder i 2014, opp fra 19 milliarder i 2005. Kraftinvesteringene var på 22 milliarder i 2014, opp fra 8 milliarder i 2005.

Men det andre poenget er som sagt at vi etter en kraftig vekst i investeringene frem til 2014 er i ferd med å bli mindre oljeavhengige, Og da handler det ikke om statens avhengighet av oljeinntekter (som også er stor men faller når oljeprisen faller), men om hva det blir investert i nå i 2015 og hvordan prognosene er for 2016. Statistisk Sentralbyrå skriver på sin nettside dette om årets investeringer i industrien:

"I investeringsundersøkelsen som ble gjennomført i november anslås samlede investeringer innenfor olje- og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning i 2015 til 237,4 milliarder kroner målt i løpende verdi. Estimatet er 9,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2014. Nedgangen skyldes et kraftig fall på 11,8 prosent innenfor olje og gassvirksomheten. Fallet i 2015 dempes noe av høye investeringer innenfor kraftforsyning som økte med 7,7 prosent. Anslaget for industriinvesteringene i 2015 er nå omtrent på samme nivå som for 2014, målt i november i fjor."

Som vi ser er nedgangen i oljeinvesteringene på hele 11,8 prosent fra 2014 til 2015. Og operatørenes anslag for 2016 tyder på en nedgang på ytterligere 9,3 prosent sammenlignet med 2015.

"Samlede investeringer for 2016 anslås nå til 219,4 milliarder kroner, som er 5,4 prosent lavere enn tilsvarende tall for 2015. Nedgangen i 2016 har sin bakgrunn i at det nå indikeres et klart fall innenfor olje- og gassvirksomheten, men fallet dempes av at anslagene indikerer økte investeringer innenfor industri og kraftforsyning. (...) Operatørene på norsk sokkel anslår nå investeringene innen næringene utvinning og rørtransport av olje og gass til å bli 171 milliarder kroner for 2016. Dette er 9,3 prosent lavere enn tilsvarende anslag for 2015, gitt i 4. kvartal 2014. Det er særlig anslagene for investeringer innen letevirksomhet, felt i drift og rørtransport som reduseres sammenlignet med tilsvarende tall for 2015, mens tallene indikerer moderat oppgang innenfor kategoriene feltutbygging, landvirksomhet samt nedstengning og fjerning."

Samtidig som tallene for oljeinvesteringer i tiden som kommer har blitt stadig svakere, riktignok fra et svært høyt utgangspunkt, er det verdt å merke seg at det innenfor kraftforsyningen er bra vekst i investeringene for tiden. SSB skriver:

"Virksomhetenes anslag for samlede investeringer i kraftforsyning i 2015 er nå anslått til 23,6 milliarder kroner. Anslaget ligger 7,7 prosent over tilsvarende anslag for 2014. Et høyt investeringsnivå innenfor overføring og distribusjon av elektrisitet forklarer denne veksten. Økningen kan blant annet knyttes til videre oppgradering av kraftnettet, i tillegg til installering av smarte strømmålere (AMS)"

Når det gjelder anslagene for industriinvesteringene for 2016 er det noen variasjoner mellom de ulike industrinæringene, men summen ser ganske oppmuntrende ut også her. SSB skriver:

"Foreløpige estimater for 2016 antyder svært positive utsikter i industriinvesteringene til neste år, med et anslag på nesten 21,1 milliarder kroner. Sammenlignet med tilsvarende anslag for 2015 antyder dette en solid vekst på 18 prosent. Den kraftige oppgangen skyldes at næringsgruppen oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri, og metallindustrien har en investeringsvekst på henholdsvis 87 og 56 prosent."

Det finnes med andre ord flere lyspunkter i andre industrier, og det er slett ikke slik at oljeinvesteringene i Norge er i ferd med å forsvinne. Oljeinvesteringene er til tross for nedgangen høyere enn de var for fem år siden og dobbelt så høye som de var for 10 år siden. Men dette er likevel en kraftig påminnelse om at Norge trenger flere nye bedrifter og mer vekst i andre virksomheter enn oljevirksomhet, For når de oljeinvesteringene som faller kraftigst er letevirksomheten, det som er selve utgangspunktet for fremtidige feltutbygginger, fremtidig produksjon og fremtidige inntekter, så må det letes etter fremtidige inntekter andre steder.