torsdag 12. november 2015

Bedre helsetjenester krever større kommuner

At kommunereformen ikke først og fremst handler om å flytte kommunegrenser og tegne nye kommunekart, men om kvaliteten på grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne, fikk vi illustrert godt i Stortinget torsdag. De behandlet da en viktig stortingsmelding fra regjeringen om "Fremtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet" om hvordan den kommunale helse- og omsorgstjenesten skal utvikles i årene som kommer og hvordan pasientenes behov skal settes i sentrum for endringene.

I helse og omsorgskomiteens innstilling i saken slår et bredt flertall helt utvetydig fast at en slik ambisjon krever en ny kommunestruktur:

"Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at en ny kommunestruktur med større fagmiljø kan gjøre kommunene bedre i stand til å levere helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet i tråd med både dagens og fremtidens behov. Meldingen kan dermed sees i sammenheng med Meld. St. 14 (2014–2015) Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner."

Helseminister Bent Høie fulgte opp dette budskapet i sitt innlegg i debatten, og slo fast at:

"Så vil jeg si og virkelig understreke at kommunereformen er avgjørende for å sette kommunene i stand til å skape framtidens primærhelsetjeneste. Gjennom større kommuner kan vi få bredere og mer solide fagmiljøer, dele kompetanse, skape større bredde i tilbudet og utnytte ressursene bedre. Denne meldingen og stortingsmeldingen om kommunereformen er derfor to meldinger som i realiteten er siamesiske tvillinger. Det er ikke mulig å slutte seg til det målbildet som ligger i denne stortingsmeldingen, uten at en samtidig støtter opp om behovet for å gjøre en endring i kommunestrukturen."

Og her er vi ved selve kjernen i hvorfor kommunereform er helt nødvendig. Når kommunene har fått et større og mer helhetlig ansvar for helsetjenester stiller det også større krav til organisasjonene som skal levere dem. Derfor har Bent Høie helt rett i at stortingsmeldingen om kommunereformen og stortingsmeldingen om primærhelsetjenestene er "siamesiske tvillinger". Det betyr at kommunereformen ikke bare er Sanners kommunereform, men like mye Bent Høies kommunereform og Stortingets kommunereform, slik at bredt flertall av helsepolitikerne i Stortinget minnet oss om i innstillingen som var grunnlaget for debatten i dag..