mandag 6. juli 2015

Bedre statlig ledelse

Jeg mener at det aller viktigste virkemiddelet for å skape en bedre offentlig sektor er bedre ledelse. Så enkelt og så vanskelig. Enkelt fordi så mye kan gjøres innenfra, i egen virksomhet, uten at man er avhengig av andre. Vanskelig fordi bedre ledelse ikke er noe som plutselig inntreffer fordi en regjering, Stortinget eller et styre vedtar bedre ledelse. Det kommer ikke som en konsekvens av kritiske granskinger heller, men krever et langsiktig og systematisk arbeid som tar tak i rekruttering, ledertrening, kompetansebygging og kulturbygging.

Et av norgeshistoriens beste politiske slagord tilhørte Fremskrittspartiet og lød: "Fremtiden skapes, den vedtas ikke". Akkurat slik der det med god ledelse også. Det er noe man må skape og utvikle innenfra. Det handler både om gode mekanismer for å rekruttere og støtte opp fra å være medarbeidere til å bli ledere for første gang, men også om å bygge kompetanse, rolleforståelse og en god ledelseskultur hos de som betyr aller mest for om man får til den nødvendige kulturendringen - topplederne.

Jeg tror mange private kunnskapsbedrifter har kommet lenger enn offentlig sektor når det gjelder å forstå hvor avgjørende det er å jobbe systematisk med ledelse og lederutvikling. Det i så fall ikke bra, for kravene som stilles til ledere i offentlig sektor er minst like store. Offentlig sektor har ofte store og komplekse organisasjoner, med sterke og dyktige fagfolk og krevende grenseflater mot andre. Mange ledere i offentlig sektor får langt mer medieoppmerksomhet enn kolleger i privat sektor og må i tillegg forholde seg til politiske beslutningssystemer og politisk kritikk. Og offentlig sektor er full av regler, saksbehandlingsrutiner og avdelingsinndelinger som gjør det krevende å drive med innovasjon og å jobbe godt på tvers av organisasjonsgrenser. Det å klare å se ut over slike begrensninger og legge til rette for mer samspill og innovasjon krever god ledelse, særlig fra toppen.

Alt dette trekker i retning av at det er lurt å drive med lederutviklingsaktiviteter og bygge en kultur for god ledelse innenfor hver enkelt virksomhet, men også på tvers i statlig sektor. På bloggen til Program for bedre styring og ledelse i staten kan man lese mer om det nye programmet for toppledergrupper og hva målsettinger og innhold er i den piloten som settes i gang fra høsten som toppledergruppene i fire statlige organisasjoner skal gå igjennom. Det faglige innholdet i dette topplederprogrammet beskrives slik:

"Den første fagmodulen handler om strategisk ledelse. Toppledergruppers ferdigheter i strategisk ledelse handler om å gjøre hensiktsmessige analyser og handlingsvalg for å ta gode og effektive beslutninger. Den andre fagmodulen handler om gruppeeffektivitet. Toppledergruppene skal styrke sitt gruppeklima og sine ferdigheter til å lede til et godt gruppeklima. Med gruppeklima menes gruppemedlemmenes felles opplevelse av hvordan gruppen jobber sammen. Den tredje fagmodulen handler om endringer. Toppledergruppene skal styrke sine ferdigheter til å motivere, endre holdninger samt lede digitaliseringsprosesser og innovasjon. Den fjerde fagmodulen handler om risiko og krise. Toppledergruppene skal styrke sine ferdigheter i krisehåndtering, krisekommunikasjon og selvrefleksjon gjennom kriser."

Dette er som nevnt en pilot som i første omgang tilbys noen statlige virksomheter og som skal gi erfaringer og kunnskap for å utvikle dette videre. Det er starten på noe som etter hvert skal omfatte alle toppledergrupper. Og det er som sagt del av en større satsing på ledelse gjennom Program for bedre styring og ledelse i staten, der det nå inngår stadig flere tiltak for å bygge kultur og kompetanse for god ledelse i staten.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar