lørdag 11. februar 2012

Innovation Union Scoreboard

EU-kommisjonen har lagt fram sitt Innovation Union Scoreboard 2011, en rangering av hvor innovative medlemslandene i EU er. Den viser at EU som helhet fortsatt henger etter de mest innovative landene i verden (pressemeldingen fra EU-kommisjonen er her og hele rapporten som pdf-fil finner man her). I sin pressemelding skriver EU-kommisjonen:

"Almost all Member States have improved their innovation performance according to the Innovation Union Scoreboard 2011. However, innovation performance growth is slowing down and the EU is not closing the persistent gap with global innovation leaders US, Japan and South Korea. The largest gap for the EU27 remains in terms of private sector innovation. The EU still maintains a clear lead over the emerging economies of China, Brazil, India, Russia, and South Africa. However, China is improving its innovation performance and is catching up progressively.".

Undersøkelsen er en årlig sak som sammenligner innovasjonsevnen i medlemslandene i EU, men også sammenligner med land utenfor EU, som Sveits, Kroatia, Tyrkia og Norge, samt de store fremvoksende økonomiene i verden, som India, Brasil, Russland, Kina og Sør Afrika. Pro Inno Europes nettsider har en gjennomgang av metode og indikatorer, samt en oversikt over tidligere års rapporter, som frem til to år siden het European Innovation Scoreboard, men nå er blitt til Innovation Union Scoreboard.

Undersøkelsen rangerer landene etter 25 ulike indikatorer, innenfor tre hovedkategorier; Enablers som måler innovasjonsdrivere som ligger utenfor bedriftene, inkludert forsknings- og innovasjonssystemet og humankapitalen. Firm Activities som måler forutsetninger for innovasjon som ligger inne i bedriftene. Og Outputs som måler hva som kommer ut i form av resultater. Når alle 25 indikatorer slås sammen får man en sammenlagtliste der Sverige, Danmark, Tyskland og Finland ligger på topp. Tar man med flere europeiske land i rangeringen havner Sveits på en klar førsteplass foran de fire nevnte landene.

Rangeringen plasserer landene i Europa omtrent der man skulle forvente ut fra deres økonomisk suksess og det vi ellers kan observere, men med to klare unntak som etter min mening bidrar til å forklare denne undersøkelsens begrensninger. Det ene unntaket er Belgia som er helt oppe på 5. plass i EU, foran land som Storbritannia, Nederland og Østerrike. Det andre store unntaket er Norge som ligger langt etter alle disse, og også er bak Slovenia, Kypros og Estland på listen, men rett foran Italia og Polen.

Norges svake plassering og Belgias overraskende sterke plassering, og for så vidt også Sveits suverene ledelse på toppen, er ikke nødvendigvis feil slik undersøkelsen er laget, men de avdekker en interessant slagside ved målinger av denne typen. Det er en overvekt av indikatorer som er sterkest koblet til utviklingen av nye høyteknologiske produkter, som verdien av den høyteknologiske eksporten, patent- og designbeskyttelse, lisensinntekter og FoU-budsjetter i næringslivet. Derfor er det ikke helt tilfeldig at land som Sveits og Sverige, og for så vidt også Belgia, gjør det så bra. De har en sterk posisjon innenfor typiske høyteknologiske og forskningsintensive produkter, spesielt legemiddelindustri, men også elektronikk

Noen av indikatorene fanger også opp tjenesteinnovasjon, men ikke like mange, slik at land som har en relativ overvekt av kunnskapsintensive og innovative tjenestebedrifter ikke scorer like høyt. Bedrifter som lykkes med å utvikle nye forretningsmodeller er enda vanskeligere å fange opp i slike rangeringer, for de lar seg ikke så lett måle i form av størrelsen på forskningsbudsjettet. Men de er ikke mindre viktige av den grunn. 

Norges suksess de siste årene handler i stor grad om at de tradisjonelle næringene, som olje og gass, fiskeoppdrett og maritim sektor, har blitt modernisert gjennom nye arbeidsprosesser og ny teknologi, samt at varehandel, finansnæringen og flere andre tjenestenæringer er kraftig automatisert gjennom bruk av informasjonsteknologi. Prossessinnovasjon handler om å gjøre ting på smartere måter og øke produktiviteten, enten det er å pumpe opp gass mye mer effektivt enn før, som på Ormen Lange der alle installasjonene ligger på havbunnen, digitalisere telenettene våre eller å automatisere banksektoren slik at de mest brukte tjenestene er selvbetjente. 

Svært ofte drives prosessinnovasjoner fram som kundedrevne prosesser i tett samspill med ulike leverandører, gjerne også eksterne forskningspartnere. I en bedrift som driver med kontinuerlig prosessinnovasjon vil gjerne ansvaret for innovasjon ligge i driftsorganisasjonen og inkludere medarbeidere på alle nivåer. Innovasjon er også en integrert del av alle nye prosjekter og grensen mellom hva som er vanlig prosjektutvikling og hva som er innovasjon er vanskelig å trekke, ved utbyggingen av et nytt gassfelt med et helt nytt og uprøvd utbyggingskonsept, slik det ofte har vært på norsk sokkel, kan man med en viss rett hevde at hele prosjektet er et innovasjonsprosjekt, uten at det fanges opp som dette i slike rangeringer.

Jeg mener derfor det er grunn til å studere Innovation Union Scoreboard 2011 og være opptatt av å løfte Norge plassering på flere av indikatorene der vi gjør det svakt, men samtidig erkjenne at denne undersøkelsen ikke viser hele bildet.