tirsdag 23. juni 2020

Stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor

For første gang har en regjeringen lagt frem en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor. Den ble lagt frem i statsråd i dag og skal behandles i Stortinget. En melding som både beskriver hvorfor det er helt avgjørende med mer innovasjon for å løse samfunnets aller største utfordringer og peker på hvordan vi skal gå frem for å skape mer innovasjonsvilje og større innovasjonsevne i staten og i kommunene.

Blir det mer innovasjon av en stortingsmelding? Nei, ikke av en melding i seg selv, men av å følge opp det som står i meldingen når det gjelder prioritering, omstilling og kulturbygging. Det krever en erkjennelsen av at innovasjon ikke er noe man gjør som en tilleggsaktivitet i utkanten av den daglige driften og langt unna det som krever lederoppmerksomhet. Innovasjon må være en viktig del av hovedstrategien. Det er noe som krever kompetanse. Det krever nye samarbeidsmodeller innad og utad. Og det må være en viktig del av lederansvaret å sørge for at det skjer.

Derfor er stortingsmeldingens undertittel "Kultur, ledelse og kompetanse". I meldingens innledende kapittel beskrives ti "hovedgrep", ti ting vi må bli bedre til å gjøre mer av, som skal gjøre norsk offentlig sektor til den mest innovative i verden. Vi har et godt utgangspunkt, men vi må bli enda bedre. Ikke bare ved at offentlig virksomheter gjør masse innovative ting selv, men ved at de blir bedre til å finne de beste samarbeidspartnerne, enten det er private bedrifter, gründere, sosiale entreprenører, grundere, private bedrifter eller andre offentlige virksomheter.

Det som kjennetegner de største utfordringene i samfunnet, og i offentlig sektor, er at de går på kryss og tvers av sektorer, forvaltningsnivåer og organisasjonskart. De er "flokete" i den forstand at en dårlig løsning et sted skaper problemer for noen andre. Da er det også slik at gevinsten som kommer når man gjør noe lurt kan komme et annet sted enn der tiltaket gjøres. Derfor legger meldingen stor vekt på at vi må sette brukeren, enten det er innbyggeren, bedriften eller den frivillige organisasjonen, i sentrum, når vi skal gå løs på samfunnsflokene,

Meldingen trekker frem mange gode eksempler på innovasjon som har lykkes, ikke minst i kommunesektoren som er den største leverandøren av offentlige velferdstjenester. Mye er bra i Norge. Men denne stortingsmeldingen er ikke en reklamebrosjyre om at alt er i orden. Den er opptatt av å peke på årsaker til at vi ikke lykkes bedre og får til enda mer. Hva hindringene er og hva vi må gjøre for å bygge ned disse hindringene. Meldingen beskriver en oppskrift som består av ti hovedgrep som til sammen, dersom vi gjennomfører dem, vil gjøre det lettere å sette i gang innovasjon og lettere å oppnå resultater. Slik beskrives de ti hovedgrepene innledningsvis:

1. Rammebetingelser for innovasjon 
Rammebetingelser som styringsprinsipper og praksis, finansiering, lover og regler, organisasjonsformer og krav til utredninger, påvirker hvordan offentlige virksomheter kan løse sine samfunnsoppdrag. Regjeringen vil jobbe for at rammebetingelsene gir handlingsrom og motivasjon til innovasjon, og bidrar til god ressursbruk og økt samlet verdiskaping. 

2. Virkemidler for innovasjon 
En rekke aktører og virkemidler er etablert for å understøtte offentlige virksomheters arbeid med innovasjon. Regjeringen vil utvikle et mer helhetlig og brukerrettet virkemiddelapparat for innovasjon i offentlig sektor. Dette skal blant annet gjøres ved å etablere et råd for innovasjon i offentlig sektor med sentrale aktører fra både tilbuds- og etterspørselssiden. 

3. Digitalisering og ny teknologi 
Regjeringen vil at offentlig sektor skal utnytte mulighetene digitalisering og ny teknologi gir for innovasjon. Regjeringen vil arbeide for én digital offentlig sektor på tvers av forvaltningsnivåene, utnytte mulighetene kunstig intelligens gir for å løse oppgavene på nye måter, og legge til rette for datadrevet innovasjon. 

4. Kultur for innovasjon. 
Innovasjon må bli en større del av arbeidet i offentlig sektor. Det betyr at ledere må legge til rette for en kultur preget av nysgjerrighet og åpenhet for nye idéer, og mot til å lære av feil og suksesser. Regjeringen vil utvikle kompetansetiltak og verktøy som kan hjelpe ledere i arbeidet med å tilrettelegge for innovasjon i egen virksomhet. 

5. Kompetanse for innovasjon 
Digital kompetanse, utredningskompetanse, designkompetanse og kompetanse i bruk av ulike arbeidsformer og teknikker kan bidra til å fremme innovasjon. Regjeringen mener kunnskap og livslang læring er en nøkkel til en bedre og mer effektiv offentlig sektor, og vil styrke samspillet mellom universitets- og høgskolesektoren og arbeidslivet. 

6. Forsøk og utprøving 
Forsøk og eksperimentering innebærer utprøving av nye løsninger, teknologier eller lovreguleringer. Regjeringen vil etablere regulatoriske sandkasser på flere områder, og vurdere hvordan offentlig sektor kan bruke forsøk og utprøving mer systematisk for å senke terskelen for å ta i bruk innovative løsninger og legge til rette for at resultater fra vellykkede forsøk blir varige løsninger. 

7. Samarbeid om innovasjon 
Innovasjon i offentlig sektor krever ofte samarbeid på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer, næringsliv, sivilsamfunn og utdannings- og forskningsmiljøer – og med innbyggerne. Det kan bringe nye perspektiver og idéer inn i utviklingen av offentlig sektor. Regjeringen vil systematisere og spre erfaringer fra ulike typer samarbeid om innovative løsninger. 

8. Innovative anskaffelser og partnerskap med næringslivet 
Offentlig og privat sektor må samarbeide om å løse de store samfunnsutfordringene og utvikle bedre og mer innovative løsninger. Regjeringen vil videreføre virkemidlene for innovative anskaffelser og styrke veiledningen, med mål om økt innovasjon i offentlig sektor. Oppstartsselskaper og andre små aktører kan ha innovative løsninger på offentlige behov. Regjeringen vil derfor etablere et program for samarbeid mellom offentlig sektor og oppstartsselskaper. 

9. Samarbeid med forskningsmiljøer 
Forskning og samarbeid med forskningsmiljøer kan bidra til innovasjon og læring, mer radikale innovasjonsprosjekter i offentlig sektor og spredning av vellykkede innovasjoner. Regjeringen vil oppfordre til økt samarbeid mellom offentlig sektor og forskningsmiljøer, med mål om bedre og mer effektive tjenester og tiltak, og gjøre forskning mer tilgjengelig ved å stimulere til forskningsformidling, mer åpne data og flere kunnskapsoppsummeringer. 

10. Realisere verdi og spre innovasjoner 
Innovasjon er ikke et mål i seg selv, det må skape verdi for samfunnet og innbyggerne. Regjeringen vil vurdere hvordan det best skal legges til rette for å spre erfaringer fra innovasjonsprosesser og resultater, og legge til rette for at gevinster av innovasjon synliggjøres og realiseres i form av bedre tjenester og budsjettbesparelser.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar