mandag 15. juni 2020

22 nye forskningssentre for innovasjon

Det ble mange vinnere da Forskningsrådet kunngjorde hvilke forskningsmiljøer som vant frem med sine søknader om å bli nye sentre for forskningsdrevet innovasjon.

En viktig målsetting i både forsknings- og næringspolitikken er å utnytte forskningsbasert kunnskap til å oppnå mer innovasjon og mer verdiskaping i næringslivet. Akkurat nå i den omstillingsperioden vi er inne er dette vikgiere enn noen gang. Derfor ble det utpekt hele 22 nye sentre denne gangen. De vil de neste 8 årene motta 2,1 milliarder kroner til sammen. Det blir veldig spennende å følge disse satsingene i tiden som kommer.

Alle disse innovasjonsrettede forskingssentrene består av flere partnere som skal lykkes sammen med å bidra til innovasjon. Poenget er at nettopp fordi de samarbeider på tvers av institusjonsgrenser, geografiske grenser og mellom offentlig og privat sektor. så vil de kunne oppnå noe mer og bedre enn om de bare jobbet innenfor egen virksomhet. Når kompetanse deles og brukes på tvers av ulike fagmiljøer, organisasjonskulturer, og i noen tilfeller bransjer kan man få til nye og spennende ting.

Og det blir derfor også mange positive nyhetsoppslag av slike tildelinger der mange skal delta og bidra. Universitetsavisa i Trondheim jubler over at NTNU og Sintef, som pleier å hevde seg godt i slike næringsrettede tildelinger, til sammen skal lede 9 av de 22 sentrene. I Bergen jubles det over at fire forskningsmiljøer i byen, UiB, Havforskningsinstituttet, Helse Bergen og NORCE har fått lederrollen i nye sentre. Og NORCE jubler over at de skal lede to sentre og delta i syv totalt. Universitetet i Oslo skal lede et senter og delta i seks. Og i Tromsø jubles det over at de skal lede to nye sentersatsinger.

Tematisk må vi slå fast at det digitale, det grønne og det som har med havet å gjøre er tunge satsingsområder, ofte i kombinasjon med hverandre. For å nevne noen spennende eksempler fra listen Forskningsrådet har presentert:
  • NTNU skal lede et senter, med UiO, Sintef, UiS og Norsk Regnesentral, som skal jobbe med å bringe frem og akselerere innovasjon med utgangspunkt i forskning innenfor kunstig intelligens.
  • Et senter der Oslo universitetssykehus er vertskap skal bruke kunstig intelligens og store datasett til å individualisere og øke treffsikkerheten i forebygging og behandling av hjertesykdom.
  • Nofima skal lede et senter som skal utvikle og bruke sensorteknologi og digitalisering til om omstille matindustrien, redusere matsvinn og øke matkvaliteten.
  • NTNU skal samarbeide med UiO, Sintef og IFE om et senter som skal videreutvikle Norges ledende rolle på autonome skip. Der skal de utvikle sikre systemer og teknologier.
  • Universitetet i Bergen skal lede et senter som skal utvikle et nettverk av smarte sensorer til overvåkning under vann, og gjøre relevante ting for både havbruk, petroleum og andre havnæringer.
  • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). i samarbeid med NMBU og UiO, og internasjonale partnere sier de skal gjennomføre en digital revolusjon i skognæringen. De omtaler jobben de skal gjøre slik: "Hovedmålet er å forbedre effektiviteten i den norske skogsektoren ved å legge til rette for en digital revolusjon som vil transformere informasjon og data om skogressursene, skogskjøtselen, driftsteknikken og tømmerleveransene til industrien, samt en overordnet digital informasjonsflyt i hele skogsektoren."
  • Helse Bergen skal lede et senter som skal utvide bruken og utrede effekten av digitale intervensjoner innenfor mental helse.
  • Universitetet i Tromsø skal lede et prosjekt de omtaler som "visuell intelligens", det vil si teknologi som kan analysere avanserte bildedata, med anvendelse på flere områder og i flere bransjer.
  • Og NTNU skal lede et senter som skal finne løsninger som skal styrke evne vår til å svare på dagens og fremtidige cybersikkerhetsrisikoer, også dette på tvers av flere sektorer.
Og dette er bare noen av de mange spennende satsingene. Her finner vi også satsinger som skal bruke data og digital verktøy til å bore bedre olje- og gassbrønner, bygge bedre konstruksjoner for store innretninger til havs, ved hjelp av blant annet avansert materialteknologi, og noen skal lage bedre løsninger for å samle inn og resirkulerer plast i havet. Det blir spennende å følge med på disse sentrene i årene som kommer.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar