torsdag 27. oktober 2016

Nøkkeltall om offentlig sektor

Lenke til nøkkeltall og statistikk her
Lurer du på hvor mye offentlig sektor kjøper av varer og tjenester fra private hvert år? Hvor mange som er ansatt i staten og hvor mange av disse som jobber i departementer og direktorater? Hvor flinke offentlig sektor er til å sende digital post og få innbyggerne til å benytte digitale selvbetjeningsløsninger. Og ikke minst: Hvor fornøyde er folk med kommunen sin og ulike statlige etater?

På noen av disse områdene har det tidligere vært dårlig med oppdatert statistikk. På andre har det vært laget statistikk, men den har vært vanskelig å finne fordi den har vært gjemt bort på ulike nettsteder. Noe som går ut over debatten om hvordan offentlig sektor skal prioritere og hvordan offentlige tjeneste kan bli bedre, fordi en opplyst debatt krever oppdatert og korrekt kunnskap.

Dette har Difi nå gjort noe med. På nettsidene sine har de en svært nyttig oversikt som heter Nøkkeltall og statistikk, der de har samlet en oversikt over nettopp nøkkeltall og statistikk om offentlig forvaltning i Norge.

Antall ansatte i stat og kommune finner man oversikter over her. Man kan klikke seg inn på statsansatte etter departementsområde og virksomheter, etter fylke og kommune eller etter kjønn, der man også kan gå inn i ansatte etter heltid og deltid.

Det er mye god statistikk over digitalisering i offentlig sektor også. Her ser man veksten i antall pålogginger via ID-porten, veksten i antall innbyggere med digital postkasse, hvilke kommuner som har flest (Oppegård leder) og færrest innbyggere med digital postkasse, antall virksomheter som sender digital post. Og så kan man se at 9 av 10 over 16 år nå er registrert i det digitale kontaktregisteret, men at det varierer ganske mye mellom ulike aldersgrupper.

Statistikk for offentlige innkjøp er her. Man kan se på innkjøpene fordelt på type varer og tjenester der man også kan bryte det ned på de ulike sektorene. Man kan se på innkjøp fordelt på departementsområder (Samferedselsdepartementet er i særklasse størst, foran JD), man kan se på hvor mye av innkjøpene som går over ehandelsplattformen.

Og så er det noen oversikter over organiseringen av de statlige virksomhetene. Med oversikt over utviklingen i antall departmenter og direktorater over tidhvilke virksomheter som er underlagt de ulike departementene i dag, hvordan disse årsverkene er fordelt på fylker og kommuner og ikke minst hvor tilfredse innbyggerne er med offentlige tjenester. Dette siste temaet kan man gå enda dypere inn i ved å se på oversiktssiden over den store innbyggerundersøkelsen som ble gjort i 2015.