torsdag 17. desember 2015

Nå går det best i Nord-Norge

Det er langt mer krevende tider i næringlivet nå enn for et år siden. Når oljeprisen har falt til under 40 dollar fatet, omkring en tredjedel av prisen sommeren 2014, har det naturligvis store konsekvenser for mange. Investeringene bremses, bedriftene nedbemanner og skatteinntektene til det offentlige går ned. Men disse effektene er ikke jevnt fordelt geografisk. Ser vi på skatteinngangen ser vi at noen deler av landet går svært bra.

Det er Statistisk Sentralbyrå som utgir skattetall hver måned. Og når vi ser på novembertallene ser vi at en kraftig nedgang i petroleumsskattene, på omkring 30 prosent, gjør at den totale skatteinngangen så langt i 2015 er 3,1 prosent lavere enn i 2014 (og 2014 var 2,5 prosent lavere enn 2013). Men tar vi ut petroleumsskattene er det en vekst i skatteinntektene så langt i år på 3,1 prosent. Men som grafen over viser er denne veksten ujevnt fordelt geografisk.

Nord-Norge er ligger i særklasse på topp når det gjelder vekst i skatteinntekter (her er en tabell som viser tall og prosenter). I Nordland er det 7,4 prosent vekst siste året, i Troms er veksten 9,6 prosent og Finnmark er det hele 10,7 prosent vekst i skatteinngangen. Det vitner om gode tider både i næringslivet og i offentlig sektor. Ingen andre norske fylker har så sterkt vekst, men både Nord-Trøndelag, Østfold, Vestfold og Oppland har en vekst på litt i overkant av seks prosent.

I motsatt ende av skalaen finner vi Rogaland, som det eneste fylket med nedgang i skatteinntektene. Nedgangen i Rogaland er på 4,5 prosent og i følge SSBs omtale er det særlig Stavanger kommune som utmerker seg med en nedgang:

"I Rogaland er det Stavanger som har reduserte innbetalingar av skattar eksklusiv petroleumsskattar. Skattane her er 14,5 prosent lågare enn i den same perioden i fjor. Dei andre kommunane i Rogaland hadde alle enten same nivå på skatteinnbetalingane eller høgare innbetalte skattar jamfør i fjor. Det er i hovudsak netto innbetalingar av skatt frå overskott i bedrifter som er blitt lågare i Stavanger."

Det er også verdt å merke seg at offentlig sektor i Norge raskt blir mindre oljeavhengig når oljeprisen faller:

"Ved utgangen av november 2015 var det innbetalt 790 milliardar kroner i skatt mot 815 milliardar kroner i den same perioden i fjor. Petroleumskattane hittil i år er 105 milliardar kroner og utgjer 13 prosent av totale skattar. I den same perioden i fjor var skattane frå petroleum 150 milliardar kroner som svarar til 18 prosent av totale skattar."