mandag 21. desember 2015

Økt produksjon, lavere klimagassutslipp

Som beskrevet her på bloggen tidligere i år er det slett ikke alt som går i feil retning når det gjelder utslipp av klimagasser. Det er tvert imot slik at utslippsintensiteten fra næringslivet i Norge er omtrent halvert siden 1990. Statistisk Sentralbyrå skriver i ny oversikt over klimagassutslipp at:

"Utslippsintensiteten for klimagassutslipp fra norsk økonomisk aktivitet har sunket jevnt siden 1990 og er nær halvert i perioden frem til og med 2014. Nedgangen i denne perioden fra 31,9 til 14,8 tonn utslipp av klimagasser per million kroner som er produsert, skyldes i hovedsak en generell overgang fra industri- til tjenesteproduksjon i norsk økonomi. De tradisjonelt mer utslippsintensive næringene i norsk økonomi har også bidratt til nedgangen i utslippsintensiteten for klimagasser. Dette skyldes teknologiske endringer og en overgang fra bruk av fossile brensler til fornybare energiformer."

Når klimagassutslippene ikke har falt med mer enn 6,2 prosent siden 1990 er det ikke fordi det er gjort lite for å redusere utslippene, men fordi denne nedgangen kommer til tross for at verdiskapingen fra næringslivet er fordoblet siden 1990. Noe som betyr at utslippene pr produsert enhet er mer enn halvert. Og som sitatet over beskriver så skyldes denne nedgangen to ting, Dels har tjenestenæringene vokst kraftig, mens industrien har gått tilbake. Men like viktig er det at den industrien vi har i Norge har investert mye i teknologi og produksjonsprosesser som fjerner utslipp, og er derfor blant de beste i verden.

Hvilke næringer som har de høyeste klimagassutslippene ser vi i tabell 2, Den viser at transportsektoren og petroleumsvirksomheten har de høyest utslippene. Petroleumsvirksomheten har dessuten en økning i klimagassutslippene og også økte utslipp per krone i verdiskaping, noe som ikke er forklart utover at turbinene på sokkelen bruker mer gass, men som jeg antar skyldes at oljefelt som nærmer seg slutten av levetiden er langt mer energikrevende å operere.

"Klimagassutslipp per produsert krone innenfor olje- og gassutvinningsnæringen samlet sett økte også i 2014. Sammenlignet med 2013 økte produksjonen (målt i faste 2005-priser) i olje- og gassutvinningsnæringen i 2014 med 1,7 prosent. Klimagassutslippene økte med 4,8 prosent, noe som blant annet kan tilskrives økt bruk av naturgass i turbiner på sokkelen."

Men selv om oljevirksomheten totalt sett har store utslipp har den også en svært høy verdiskaping og er derfor langt fra toppen av listen over næringer som har høyest utslipp pr produsert krone:

"Det er transportnæringene, primærnæringene og produksjon av metall og ikke metallholdige produkter som har de høyeste utslippene per produsert krone. Olje- og gassutvinning er ikke blant næringene med høyest utslippsintensitet, men på grunn av stor aktivitet bidrar de likevel stort til totale utslipp".


En nærmere utforsking av hvor mange tonn CO2-ekvivalenter som slippes ut pr millioner kroner i produksjon viser at (tabell 2) oljeindustrien slipper ut 31 tonn CO2-ekvivalenter per millioner kroner i produksjon, mens landbruket ligger klart på topp i utslipp og slipper ut 73,6 tonn CO2-ekvivalenter per millioner kroner i produksjon. Til sammenligning slipper transportsektoren ut 58 tonn CO2-ekvivalenter pr million kroner, mens industrien er nede i 18,8 tonn. 

Men langt lavere utslipp enn fra alle de nevnte er det fra tjenestesektoren, som målt i produksjon er den største næringen , men som bare har utslipp på 0,4 tonn CO2-ekvivalenter per millioner kroner produsert. Omtrent på samme nivå ligger helse og undervisning med 0,6 tonn og offentlig administrasjon og forsvaret med 1,5 millioner tonn CO2-ekvivalenter.

Hva skal vi så lese ut av dette når det gjelder utsiktene til en mer kraftfull innsats for å få ned utslippene av klimagasser ytterligere? Som vi ser er det krevende å få ned utslippene mye når det er kraftig vekst i den økonomiske aktiviteten. Men samtidig er det jo ganske imponerende at utslippene går nedover selv om det produksjonen er fordoblet og det er økte utslipp fra petroleumsvirksomhet, Det viser at det gjennom omstilling og innovasjon er fullt mulig å oppnå svært mye mer gjennom smartere ressursbruk og mindre energikrevende prosesser og materialer. Næringslivet er ikke miljøets motstander i klimapolitikken. Det er nye og bedre produksjonsprosesser, produkter og tjenester fra næringslivet vi er avhengige av for å finne løsingene.