onsdag 7. oktober 2015

Statsbudsjettet 2016 - en leseguide

Hvordan finner man ut hva som egentlig står i statsbudsjettet? Det er jo massiv mediedekning av deler av innholdet, men da gjerne i form av at noen fra opposisjonen eller en høyrøstet interesseorganisasjon forteller om en sak de er uenige i. Ofte mangler mediedekningen en bredere og dypere analyse av hvilke utfordringer vi som samfunn skal løse, i arbeidsmarkedet, skolen, velferdssamfunnet, miljøet og næringslivet, og hvordan dette har satt premissene for innholdet i Statsbudsjettet.

Mange vil også savne informasjon i pressens dekning om temaer og enkeltsaker de selv er spesielt interessert i, men som media av ulike grunner ikke finner interessante nok. Men i stedet for å la politikere og interesseorganisasjoners karakteristikker farge hva man skal mene om Statsbudsjettet er det et godt alternativ å lese hva som står der selv, i hvert fall det man er mest opptatt av. Samlet sett består Statsbudsjettet av veldig mye lesestoff, og det er neppe mange som leser alt, men Regjeringens samleside om statsbudsjettet gjør det ganske lett å finne frem til de delene man er på jakt etter, særlig hvis man vet hva man er opptatt av å finne ut,

Alle som er opptatt av de store sammenhengene og langsiktige utfordringene i samfunnet bør begynne med å lese Nasjonalbudsjettet 2015, et kompakt dokument på omkring 150 sider med mye fine grafer og tabeller, som går igjennom utsiktene for norsk og internasjonal økonomi og beskriver utfordringene i petroleumssektoren, Så beskriver den hovedtrekkene i den økonomiske politikken som regjeringen legger frem, inkludert finanspolitikken, kommuneopplegget, sysselsettingspolitikken, klimapolitikken og noen andre temaer. Fjerde kapittel beskriver hovedtrekkene i skatte og avgiftsopplegget til regjeringen. Femte kapittel er en veldig nyttig gjennomgang av Produktivitetskommisjonens arbeid og tiltak som er iverksatt for å bedre effektiviteten i økonomien, inkludert forenklingstiltak for næringslivet og tiltak for å forenkle og forbedre offentlig sektor. Og sjette og siste kapittel handler om forvaltningen av statens pensjonsfond. Dette er rett og slett et meget meget nyttig dokument hvis man vil ha et overblikk over økonomi og politikk som går ut over selve budsjettallene.

Vil man ha oversikt over selve tallene på utgiftssiden i statsbudsjettet for 2016 på et overordnet nivå, og på tvers av departementer, er det det gule dokumentet kjent som "Gul bok", proposisjonen om Statsbudsjettet 2016, man må lese. Hele dokumentet er på omkring 220 sider, men hele siste halvdel er tallforslag og andre vedtak Stortinget inviteres til å gjøre. På de første 90 sidene er tekstomtalen av selve statsbudsjettet og leser man side 7-15 helt innledningsvis får man et konsentrert sammendrag over hovedprioriteringene i alle departementene samt en beskrivelse av innholdet i tiltakspakken for økt sysselsetting. Deretter kommer en gjennomgang av de ulike departementenes budsjett, med omkring en side pr departement. En grei måte å få oversikt på.

Fra side 55 i Gul bok finner man også noen gode oversikter over hvordan utviklingen har vært over flere år for statsbudsjettet utgiftsside på ulike områder. Mange av de som kommenterer statsbudsjetter er veldig opptatt av hvor mye en bevilgning har øker fra året før, men det gir ofte mer innsikt å se på en utvikling over minst en 5-års periode. Kapittel fem redegjør for hvordan konsekvenser at tidligere politiske vedtak, for eksempel nye veier, bygninger og ikt-prosjekter som går over flere år, binder ressurser over flere år og redusere fremtidig handlefrihet. Kapittel seks handler om hvordan inneværende års budsjett blir gjennomført. Dette handler om en annen viktig erkjennelse: Å vedta at staten skal bruke penger er ikke et politisk resultat. Det er selve gjennomføringen av det som er gjennomført og effekten av gjennomføringen som avgjør om et tiltak er vellykket.

Så har naturligvis statsbudsjettet også en inntektsside i form av skatter og avgifter, og for mange er innretningen på dette vel så viktig som utgiftene. En oversikt over alt som gjøres av endringer her i 2016, samt en omtale av en del organisatoriske endringer og andre endringer som har med skatter og avgifter å gjøre, finner man i en egen proposisjon om Skatter, avgifter og toll 2016. Den er på formidable 380 sider. Men fordi mye av skatteopplegget også er oppstarten på en mer omfattende skattereform er det i tillegg lagt frem en egen Stortingsmelding. "Bedre skatt — En skattereform for omstilling og vekst" om skattereformen som det er lurt å lese i sammenheng med skattevedtakene for 2016.

Men for mange som er interessert i Statsbudsjettet er det ikke disse overordnede dokumentene, men sektorbudsjetter eller enkeltsaker som er det viktige å finne ut av. Et enkelt sted å begynne å lete er de enkelte departementenes pressemeldinger som ligger både på regjeringens samleside og på de ulike departementenes nettsider. En man for eksempel opptatt av kommuneøkonomien i 2016 kan men lese KMDs pressemelding om at regjeringen styrker kommunene med 7,3 milliarder. Er man opptatt av hvor de store digitaliseringssatsingene i budsjettet for 2016 kommer kan man lese pressemeldingen om en millard til nye digitaliseringstiltak i offentlig sektor. Og er man opptatt av den kraftige veksten som er foreslått til næringrettet forskning kan man lese om den i NFDs pressemelding.  De har også en lengre pressemelding som tar for seg omstillingstiltakene for næringslivet mer samlet.

Her må jeg også skryte av Samferdselsdepartementet. I tillegg til å lage pressemeldinger om for eksempel hvilke veier som skal bygges og kjøp av 26 nye togsett, har de laget noen veldig gode grafiske presentasjoner av hvordan utviklingen i investeringene innenfor sektoren har vært over tid og hva pengene går til. I tillegg har de en flott interaktiv kartløsning der man kan klikke seg inn på hvert enkelt av alle pågående samferdselsprosjekter og lese om status. Når det gjelder samferdselsprosjekter er det jo slik at man er mest opptatt av det som skjer lokalt.

De som er mer enn bare litt politisk interesserte i en sektor vil imidlertid ikke nøye seg med å lese bare pressemeldingene og presentasjonene, men vil også lese budsjetteksten og forslagene på det aktuelle området. Hvert departement lager hvert år sin egen budsjettproposisjon med tekstomtale og tall for alt som er i neste års statsbudsjett og som Stortinget vedtar kapittel for kapittel utover høsten, På finansdepartementets portal (og på hvert departements hjemmeside) finner man enkelt frem til disse dokumentene, for eksempel Kommunal. og moderniseringsdepartementets budsjett både i nettversjon og som pdf-fil på 250 sider. Det samme gjelder budsjettforslaget til SamferdselsdepartementetKunnskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og alle de andre departementene, til sammen mange flere tusen sider tekst og tall.

I tillegg finnes det et eget Svalbardbudsjett fra Justisdepartementet, en oversikt fra KMD over bevilgninger til samiske formål i budsjettene og Grønt hefte fra KMD som går igjennom bakgrunnen for fordelingen av rammetilskuddene til hver enkelt kommune og fylkeskommune. Det er med andre ord ikke mangel på lesestoff om man har et ønske om å øke kunnskapen om statsbudsjettet og dets målsettinger på ulike områder i samfunnet.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar