mandag 19. oktober 2015

God vekst i næringslivets forskning

Hvordan går det med næringslivets forskningsinnsats når vi er inne i en periode der mange bedrifter opplever tøffere tider i markedet? Ideelt sett burde jo bedriftene vri mer ressurser over i forsknings- og innovasjonsrettede aktiviteter i vanskelige tider. Men er det slik at bedriftene satser mer på FoU nå?

For noen dager siden la Statistisk Sentralbyrå (SSB) frem nye tall som forteller at det i 2014 var god vekst i næringslivets forskning, ja faktisk var forskningsinnsatsen hele 10 prosent høyere enn året år. I sin nyhetssak om disse tallene skriver SSB:

"Næringslivet utførte forskning og utvikling (FoU) for om lag 24,8 milliarder kroner i 2014. Dette er 10 prosent høyere sammenliknet med 2013. Målt i faste priser er økningen på 6,5 prosent. Det ble utført nesten 18 100 FoU-årsverk i 2014, 10 prosent flere enn i 2013. Økningen i kostnader til egen FoU-aktivitet og utførte FoU-årsverk, som de foreløpige tallene for 2014 viser, er den høyeste på over 10 år."

Tallene viser at ellers at både de tjenesteytende næringene og industrien hadde bra vekst i forksningsinnsatsen, mens gruppen "andre næringer" som inkluderer olje- og gassutvinning hadde en noe lavere vekst. Vi ser også av tallene at de større bedriftene hadde en sterkere vekst i sin forskningsinnsats enn de små. SSB skriver:

"Foretak i tjenestenæringene utførte FoU i egen regi for 12,7 milliarder kroner, som er 12 prosent høyere enn året før. Disse kostnadene utgjorde 51 prosent av næringslivets samlede FoU-kostnader i 2014. Tilsvarende kostnadsandel for industrinæringene var 37 prosent. Disse hadde kostnader til egenutført FoU på 9,1 milliarder kroner, som er 9 prosent mer enn året før. Samlet for næringslivet har foretakene med under 100 ansatte hatt en økning i FoU-kostnadene på 5 prosent, mens de større foretakene har hatt tilsvarende økning på 12 prosent."

Dette er en gledelig utvikling. Og her er det viktig å huske på at de 24,8 milliardene som ble brukt til FoU i 2014 i all hovedsak er private penger som bedriftene selv har valgt å investere i forskning og utvikling. Andelen offentlige penger som går til forskning i næringslivet er imidlertid ikke helt uten beydning, og den er dessuten på vei opp. Leser man Nasjonalbudsjettet 2016 vil man se at det i 2014 ble brukt i alt 1,4 milliarder kroner på næringrettede forskningsprogrammer, mens verdien av skattefradraget i SkattFunn for bedriftenes forskning utgjorde omlag 2 milliarder kroner. Og det at de næringsrettede forskningsvirkemidlene er blitt styrket i 2015 og foreslår styrket ytterligere i 2016, vil forhåpentligvis bidra til å stimulere enda mer FoU-innsats i næringslivet fremover.

Ingen kommentarer :

Legg inn en kommentar